چه کسی باید تشخیص دهد که آیا فرزند من دچار لکنت است و یا خیر ؟