من دوتا بچه دارم ، اولی دچار لکنت است ، آیا فرزند دوم من هم دچار لکنت می شود ؟