چرا ما پیشرفت مورد انتظاررا در درمان لکنت نمی بینیم ؟