آیا فرزند من دچار لکنت است ، آیا خودبخود بهبود پیدا می کند ؟