ضمن  خوش آمد گویی به شما کاربر گرامی لطفا تا بار گذاری کامل صفحه مدتی را صبر  نمایید در این پایگاه اطلاع رسانی در قسمت لینکها بیش از 18000 لینک به سایر سایتها وجود دارد و در قسمت جوک و سرگرمی جدیدترین جوک ها را ملاحظه خواهید نمود و سایر مطالب این صفحه نیز امید است که مطابق سلیقه شما عزیزان  باشد در قسمتهای مربوط به توانبخشی و علمی جدیدترین یافته های دنیای  پزشکی و مجرب ترین پزشکان و متخصصان توانبخشی را خواهید یافت

 

= بهترین کرج پزشک، اطفال= بهترین کرج پزشک، جراح مغز و اعصاب= بهترین کرج پزشک، جراح کلیه و مجاری ادرار= بهترین کرج پزشک، دندانپزشک= بهترین کرج پزشک، کلیه و مجاری ادرار= بهترین کرج پزشک، آلرژی= بهترین کرج پزشک، ارتودنسی= بهترین کرج پزشک، بیهوشی= بهترین کرج پزشک، پوست و مو و آمیزشی

  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ Ґ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی    ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  () ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  Ґی + ی یی ی ی ی ی Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی   Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی    ǁ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی    ی + ی یی ی ی ی ی      ی + ی یی ی ی ی ی    ی + ی یی ی ی ی ی   Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی      ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی     ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی     ی + ی یی ی ی ی ی   Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی   Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی    ی + ی یی ی ی ی ی  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی   Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ () ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی    ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  	 ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ѐ  ی + ی یی ی ی ی ی   Ԑ    ی + ی یی ی ی ی ی  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی      ی + ی یی ی ی ی ی   Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی  Ґ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ Ґ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  Ґ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی    ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی    ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی    ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی  _   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی  ( ) ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی    ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی  Ӑ ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی    ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی  ѐ ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی  ( ) ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی  Ӂ

ј ی ѐ =ی =Ԙ + ی یی ی ی ی ی  ی= ی  Ԙ + ی یی ی ی ی ی   ݘ = ی  Ԙ + ی یی ی ی ی ی  ی= ی  Ԙ + ی یی ی ی ی ی   = ی  Ԙ + ی یی ی ی ی ی  = ی  Ԙ + ی یی ی ی ی ی  Ԙ= ی  Ԙ + ی یی ی ی ی ی  ی= ی  Ԙ + ی یی ی ی ی ی  ی= ی  Ԙ + ی یی ی ی ی ی  Ԙ= ی  Ԙ + ی یی ی ی ی ی  =ی + ی یی ی ی ی ی ی + ی یی ی ی ی ی ی + ی یی ی ی ی ی  ی  + ی یی ی ی ی ی  ی ǘ + ی یی ی ی ی ی  ی + ی یی ی ی ی ی ی ǘ + ی یی ی ی ی ی  + ی یی ی ی ی ی =ی ی = =ی Ϙی ی= + ی یی ی ی ی ی یی =ǁی + ی یی ی ی ی ی ʐ= ی یی

  آمار بازدید کنندگان                       

 

 

کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج رادیولوژی= بهترین کرج روانشناسی= بهترین کرج ساختمان پزشکان= بهترین کرج سرنگ، تولید= بهترین کرج سمعک و

 

روماتولوژی= بهترین کرج پزشک، زنان و زایمان= بهترین کرج پزشک، طب فیزیکی و توانبخشی= بهترین کرج پزشک، عفونی= بهترین کرج پزشک، عمومی= بهترین کرج پزشک، قلب و عروق= بهترین کرج پزشک، گوارش= بهترین کرج پزشک، گوش و حلق و بینی= بهترین کرج پزشک داخلی، ریه= بهترین کرج پزشک داخلی، غدد= بهترین کرج پزشکی باروری و ناباروری= بهترین کرج پزشکی هسته ای= بهترین کرج ترمیم مو= بهترین کرج تغذیه بالینی و رژیم درمانی= بهترین کرج دارو، پخش= بهترین کرج دارو، تولید= بهترین کرج داروخانه= بهترین کرج داروی گیاهی، پخش= بهترین کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج وبلاگ سایت گفتار توان گستر =بهترین کرج دارو، پخش= بهترین کرج دارو، تولید= بهترین کرج داروخانه= بهترین کرج داروی گیاهی، پخش= بهترین کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج  

 

گفتار در مانی  کاردرمانی فیزیو تراپی  شنوایی شناسی بینایی سنجی ارتوپدی فنی  

 مجلات علمی  دانشگاه ها و دانشکده ها کلینیکهای تخصصی مراکز توانبخشی   

مراکز تشخیصی و  درمانی                تجهیزات پزشکی              مراکز آموزشی خصوصی

اطلاعات  پزشکان تهران         اطلاعات پزشکان مشهد              اطلاعات  پزشکان کرج

اطلاعات مراکز توانبخشی و درمانی  استان مازندران

 

  page:  1     2      3        5    6    7    8   9     10    11   12      13    14    15  16   17  18    19   20    NEXT   ....

 

رادیولوژی= بهترین کرج روانشناسی= بهترین کرج ساختمان پزشکان= بهترین کرج سرنگ، تولید= بهترین کرج سمعک و شنوایی سنجی= بهترین کرج سنجش تراکم استخوان= بهترین کرج سونوگرافی= بهترین کرج سی تی اسکن= بهترین کرج طب سوزنی= بهترین کرج عطاری= بهترین کرج عینک، واردات و صادرات= بهترین کرج عینک سازی= بهترین کرج

 

  صفحه اصلی

   درباره ما

   تماس با ما

     نظر سنجی

    تماس با شما

    نحوه تبلیغات در سایت

   مشاوره

   لینکهای ما

   تولیدات ما

     عضویت

 

 


 

     ی ی

 

ǘ ی , ј ی , ی , ی ̡ی , ی , ј ی , یی ی , یی ی ی ی , ی , ј ی , یی ی , یی ی ی

 ی ی ی ی ی SI ی

 

 

 

 


 

 

 

سایتهای  مرتبط :

www.siavashataee.ir

www.siavashataee.com

www.loknatzaban.org

www.goftardarmani.com

www.goftardarmanikaraj.ir

www.slpkaraj.ir

www.kardarmanikaraj.ir

www.otkaraj.ir

www.vazir.org

www.medu-karaj.ir

www.loknatshekan.ir

www.pff-rhs.ir

www.farahmandpoor.ir

www.farahmandpour.ir

www.karaj-medu.ir

www.google-map.ir

www.googlegame.ir

www.googleimage.ir

goftardarmanionline.ir

www.speech-therapy.ir

www.pouyeshclinic.ir

www.googlemovies.ir

www.googleonline.ir

www.hamejaa.ir

www.goftareravan.ir

autismonline.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس جدید سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در اولین نشست خبری خود و در گفت وگو با اعتماد گفت هیچ کودک بازمانده از تحصیل استثنایی در ایران وجود ندارد مگر اینکه دانش آموزی کشش آموزش نداشته باشد و داوطلبانه ترک تحصیل کند

ادامه مطالب


 

آمنوره (فقدان قاعدگی)
مقدمه

آمنوره (فقدان قاعدگی) می تواند در طی بلوغ یا پس از آن اتفاق افتد. آمنوره اولیه وضعیتی است که در آن تا سن 16 سالگی هیچ عادت ماهیانه ای نداشته باشید. آمنوره ثانویه زمانی اتفاق می افتد که شما سابقاً عادت ماهیانه داشته اید اما اکنون متوقف شده است. با قطع عادت ماهیانه ممکن است اولین فکر شما وقوع حاملگی باشد. اما دلایل متعددی وجود دارد که شما عادات ماهیانه منظمی ندارید.
ادامه مطالب


موفقيت زود هنگام در مدرسه مانع اعتياد نوجوانان به مواد مخدربهترین کرج=مراکز درمان فلج مغزی در تهران= بهترین تهران + ی یی ی ی ی ی تلفظ درمانی + ی یی ی ی ی ی اصلاح حرکت + ی یی ی ی ی ی حرکت درمانی + ی یی ی ی ی ی شلی پا + ی یی ی ی ی ی شلی کمر + ی یی ی ی ی ی شلی زبان + ی یی ی ی ی ی تپق درمانی + ی یی ی ی ی ی =رفتاردرمانی + ی یی ی ی ی ی مشاوره= لکنت شکن =بهترین کرج=فواید سکس= بهترین تهران + ی یی ی ی ی ی تلفظ درمانی
تحقيقات نشان مي دهد بزرگسالاني كه در مدرسه موفق بوده اند كمتر به سيگار كشيدن، مصرف مشروبات الكلي يا مواد مخدر تمايل پيدا مي كنند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از پايگاه خبري ساينس ديلي زماني كه فرصت مصرف اين گونه مواد فراهم مي گردد دانش آموزاني كه وضعيت مطلوبتري در مدرسه داشته اند كمتر درگير اين مسايل مي گردند.
بنابراين گزارش محققان معتقدند موفقيت و شكست تحصيلي افراد در بيشتر بزرگسالان زماني خود را نشان مي دهد كه دانش آموز كلاس هشتم را به پايان برده است يعني درست همان زماني كه فرد نسبت به مصرف مواد تمايل مي يابد.
اين گزارش مي افزايد: معدل فرد در كلاس هشتم ارتباط نزديكي با سيگار كشيدن در آن زمان و در آينده دارد.
          منبع : سلامت نیوز           

                            


رئیس دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفتگو با مهر
مقطع دکتری شنوایی شناسی و گفتار درمانی راه اندازی می شود / اساتید خارجی در مقطع دکتری بکار گرفته می شوند
از حدود دو سال پیش تصمیم گرفته شد مقاطع دکتری در این دانشکده گسترش یابد و به همین منظور مقطع دکتری گفتار درمانی و شنوایی سنجی در دانشکده توانبخشی راه اندازی می شود
دکتر محمد اکبری در گفتگو با خبرنگار دانشگاهی مهر با اشاره به مشکلات راه اندازی مقاطع دکتری این رشته در کشور افزود : متاسفانه در سطح دکتری تخصصی استاد گفتار درمانی و شنوایی سنجی در کشور نداریم و به تازگی برخی افراد برای گذراندن دوره های تخصصی به خارج از کشور سفر کرده اند که پس از تکمیل تحصیلات خود به ایران بازمی گردند و دانشکده را در تربیت دانشجویان یاری می رسانند

ادامه مطالب


سي باور غلط در ازدواج

1ازدواج باعث درمان مشکلات رواني مي شود.
2 اساس ازدواج فقط و فقط عشق است (عشق کافي است).
3 عشق مال داستانهاست و در زندگي واقعي وجود ندارد.
4 ازدواج راهي براي سعادتمند شدن است.
5ازدواج راهي براي تضمين زندگي فرزندان است (از ديدگاه والدين دختران و پسران جوان).
6 ازدواج راهي براي پيشگيري از انحراف فرزندان است.
7 ازدواج راهي براي فرار از مشکلات است.
8 ازدواج راهي براي جلب رضايت والدين است.
9 دوستي قبل از ازدواج، تضمين کننده يک ازدواج موفق است.
10 حالا ازدواج مي کنم و بعد او را تغيير مي دهم.
11 بايد با کسي ازدواج کرد که از همه نظر کامل باشد.
12 زن بايد وارد يک زندگي کامل شود.
13مهم اين است که جوان ازدواج کند، بقيه مسايل حل مي شود.
14 يک ازدواج هرچند ناموفق بهتر از تجرد است.

15 کسي که به خانواده خود خيلي اهميت مي دهد پس حتماً در زندگي مشترک نيز موفق خواهد بود.
16 ازدواج مي کنم و بعد طلاق مي دهم (مي گيرم).
17 اگر با فلاني ازدواج کنم خوشبختم، ولاغير.
18 ازدواج يعني خوشبختي و رفاه.
19 ازدواج يعني اسارت.
20 مهريه تعيين کننده موفقيت در ازدواج است.
21شايد اگر با ديگري ازدواج مي کردم موفق تر بودم.
22 زن و شوهر بايد کاملاً شبيه هم باشند.
23 زن و شوهر بايد همه مسايل خود به يکديگر بگويند.
24 زن و شوهر بايد کاملاً وقتشان را با هم بگذرانند.
25 زن بايد تابع و مطيع محض مرد باشد.
26 شوهر بايد همسرش را به همه خواسته هايش برساند؛ شوهر بايد همه مشکلات او را حل کند.
27 به هيچکس نمي توان اعتماد کرد. (مردها غير قابل اعتمادند يا زن ها فريبکارند)
28 چون خودم تصميم گرفتم بايد تا آخرش بروم؛ هر قولي که مي دهي بايد تا آخرش بايستي.
29 زن و شوهر بايد در همه مسائل اتفاق نظر داشته باشند. زن و شوهر بايد تابع هم باشند. زن و شوهر بايد همه فعاليت هايشان مشترک باشد.
30مرد بايد جلوي زنش در بيايد. به زن نبايد رو داد. نبايد محبتت را نشان دهي. نبايد طرف مقابلت بفهمد که دوستش داري چون آن وقت سوءاستفاده مي کند.
31 افرادي که طلاق مي گيرند حتماً افراد مشکل داري هستند. کسي که طلاق مي گيرد حتماً آدم بدي بوده است.
32 والدين نبايد در تصميم ما دخالت کنند اما بايد زندگي ما را تأمين کنند.
33 هر نوع زندگي بهتر از طلاق است.
34 طلاق يعني بدبختي.
35رابطه جنسي پديده اي گناه آلود يا زشت است.
دکتر صبحي
فوق دکتراي روان شناسي


   دور بينی Hyperopia
در دوربينی عكس نزديك بينی عامل كم بودن انحناء قرنيه يا كوچك بودن طول كره چشم است . وامواج نورانی در نقطه ای پشت شبكيه متمركز مي گردد . اين افراد دور را تار و نزديك را تارتر می بينند 
دوربينی باعدسي های همگرا (مثبت) اصلاح می شود و افراد اصلاح شده درجاتی از بزرگ بينی را تجربه خواهند كرد

 


 آستيگماتيسم Astigmatism
اين نو ع عيب انكساری به دليل ناهمگون بودن انحناء قرنيه ( بيضوی به جای كروی) ايجاد می شود وافراد مبتلا هم دور و هم نزديك را تار و سايه دار می بينند
آستيگماتيسم هم به تنهايی و نيز همراه با نزديك بينی يا دوربينی ديده می شود
آستيگماتيسم با عد سی های استوانه ای اصلاح می شود و افراد اصلاح شده به علت بزرگنمايی یا كوچكنمايی محوری ايجاد شده اشياء واقع در ميدان بينايی را كشيده تر خواهند ديد


  نزديك بینی Myopia

شا يعترين نوع عيب انكساری می باشد و به علت زياد بودن انحناء قرنيه نسبت به طول چشم يا بزرگ بودن طول چشم نسبت به انحناء قرنيه ايجاد می شود
در اين نوع عيب انكساری امواج نورانی در نقطه ای جلو شبكيه متمركز می شود وفرد برای ديد دور مشكل دارد
نزديك بينی با عدسی های واگرا (منفی)اصلاح می شود و افراد اصلاح شده درجاتی از كوچك بينی خواهند داشت 


تزریق بوتاکس برای درمان میگرن
تزریق سم بوتولینوم که با نام بوتاکس شناخته می‌شود- ممکن است به پیشگیری از میگرن در افرادی که دچار حملات مکرر میگرن که به داروهای خوراکی معمول پاسخ نمی‌دهند، کمک کند

منبع :سلامت نیوز


 56 درصد پرستاران در اثر سختی کار دچار خستگی مزمن هستند
دبیرکل خانه پرستار با تاکید بر سخت و زیان آور بودن شغل پرستاری، تصریح کرد: کمبود نیرو، فشار ناشی از سختی کار و...، باعث زمین گیر شدن پرستاران شده است.

منبع :سلامت نیوز


خنده نوزاد و لذت مغزی مادر
محققان آمریکایی دریافتند که "خنده نوزاد" همانند یک "ماده نشاط آور طبیعی" در مغز مادر یک "اثر لذت" برجای می گذارد


 داروهاي کنترل فشار خون، احتمال تحليل قواي فکر را تا ‌١٣ درصد کاهش مي‌دهند
به گفته محققان، کنترل فشار خون از دوران ميانسالي به بعد ممکن است احتمال تحليل قواي فکر (در اصطلاح پزشکي، دمانس) را به ميزان قابل توجهي کاهش دهد.

منبع :سلامت نیوز


 


غذا می‌خورید؟پس تلویزیون را خاموش کنید
بررسی های علمی جدید نشان می دهد غذا خوردن هنگام تماشای تلویزیون، مقدار مصرف غذا و خطر ابتلا به چاقی را افزایش می دهد


 نقش التهاب سینوس های بینی در درد دندان
تحقیقات نشان می دهد در پاره ای اوقات ممكن است درد دندان ناشی از ملتهب شدن سینوس های بینی باشد


 برچسب گذاري تغذيه اي ضرورتي كه بايد به آن پرداخت
روند رو به رشد بيماريهاي متابوليك تغذيه اي در دنياي كنوني و تغييرات ناشي از زندگي ماشيني و شهر نشيني كه موجب گسترش روز افزون اضافه وزن و چاقي و شيوع بيماريها يي نظير ديابت،افزايش فشار خون ،قلبي و عروقي ،سكته هاي قلبي و مغزي شده است متو ليان بهداشت عمومي و سازمانهاي بين المللي را به انجام اقدامات پيشگيرانه و هدايت كشور ها به انجام روش هاي متفاوت تشويق مي كند. در كشور هايي كه سطح آموزش همگاني بالا ست يكي از راههاي مقبول آموزش مردم به منظور انتخاب صحيح مواد غذايي است. اگر انتخاب ومصرف مواد غذايي با آگاهي كامل صورت گيرد مشكل بيش خواري و ناترازي هاي تغذيه اي تا حدود زيادي حل مي شود و بهترين سد براي مقابله با اين اپيدمي جهاني مشاركت دادن و درگير كردن افراد در حفظ سلامت خود شان است


 

 

 


دسترسی به قسمت مشاوره

 

1   2    3     4   5    6     7      8     9     10   11    12    13     14    15     16   17    18   19    20.......next


 

 

 

              

    آخرین نوشته ها

     

       یی ی   94

                    1   2   3  4   5     6   7   8    9   10   11   12    13 

        یϘ 1 ی

       یϘ 2 ی

        یϘ 3 ی

        ی ی  ( )

        ی

        ی ی

        ی ی ی

       ی ی      ی      

        ј ی یی      

       ǘی

       ی ی ی

       ی یی    ی јی

       ی یی   ی 

       ی ی

       ی

       ی ی

       ی јی  ی ی

          

       یی

       ی ی

       ی یی јی ʘ

       ی ی

       ی

       ی

       یی јی ʘ

       ی ی

       ی ϐی

       ی ی ی ی ی ی ј
    
 یی ی ی
      
ی ی یی
      
ی ی ی ی ی یییی ی ی
      
ی ی ی
      
ی ی ی
    
   ی ی ی ی ییی
        ی ǐی ی
        ی ی ی ی
       Ԙ ی ی ی

       ϐی ی

        ی

       ϐی ی

       ѐی ی ی
       Ԙ ی ی ی

      ی یی    audio editor & recorder

        ی ی

      ی ی ییی ی Әی 

        ی ی

       ی ј ی ی ی ی
   
   ϐ

      یэی ی یی (AIT)

      ی یی ی ی یی ی ј

      ی ی ی ی یی ݘ ی ی ی ی ی

      

      ی ی ی ی ی ی ی . ی ی  ی

      ی ی

       ی ی 60 ی ی یی ی ی . 10% ی ی

       ی ی یی ی .  

       Ϙ ی

       یӘی Ԙی ی ی ی ی ی ی ی Ϙ ی .

        ی ی ی ی یی ی ی یی ی ی ی

       ی јی ی Ϙ ی ی یی ی یی ی ی ی یی

       

         ی ی ی Ԑ -

       ȍ ʝ ʝ ی ی ی Ϙ ی یی. ی ǎ ی ی ی՝ ی ی

      روشهاي اصلاح و درمان :: stuttering ::

       -

      ی

       Ԑ , ˜

       زنان در دوران ميانسالي بيشتر دچار استرس مي‌شوند

       Dramatically Reduces Stuttering

       يكي از راه هاي درمان شب ادراري ، درمان با بازتاب هاي شرطي است ، اما تا چه حد عاقلانه خواهد بود كه ما

       عجله نکنید یه این بچه خودش بزرگ بشه درست میشه این بچه فقط تاخیر داره

 


 

 •  قسمتی از آنچه که می توانید در این پایگاه اطلاع رسانی مشاهده کنید :

   


        مواردی که ما می توانیم  به یاری شما بشتابیم :

  •   آخرین تحقیقات و یافته ها

  •    آخرین محصولات توانپزشکی در رفع مشکلات شما

  •    ارائه برنامه های درمانی  توانبخشی  و  مشاوره

  •    ارائه نرم افزارهای گفتاردرمانی - بیوفیدبک تراپی :: stuttering ::
   بصورت خانگی و کلینیکی - ارائه نرم افزارهای آموزشی  از پیش دبستان تا راهنمایی و بالاتر مطابق نیازهای فردی افراد - ارائه نرم افزارهای آموزشی 

  •    معرفی درمانگران و متخصصین

  •    معرفی مراکز درمانی که به وجود شما  نیاز دارند .

  •    مشاوره در مورد مشکلات کودک شما .

    

 •  

      

   

   

     

   

      
     

   

      
     

   

  مطالب مرتبط

  آخرین اخبار

  علمی

  پزشکی

  ادبی

  فرهنگی

  سیاسی

  اجتماعی

  اقتصادی

  ورزشی

  فلسفی

  مدیریت

  خانواده

  کامپیوتر

  الکترونیک

  مذهبی

  روانشناسی

  شیمی

  طنز

  سرگرمی

   

   

   

     

  تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه گفتار توان گستر می باشد

     
     

                                                                                                 

     
   

                         برگشت به صفحه قبلی                                      برگشت به صفحه اصلی                                           صفحه بعدی