ضمن  خوش آمد گویی به شما کاربر گرامی لطفا تا بار گذاری کامل صفحه مدتی را صبر  نمایید در این پایگاه اطلاع رسانی در قسمت لینکها بیش از 18000 لینک به سایر سایتها وجود دارد و در قسمت جوک و سرگرمی جدیدترین جوک ها را ملاحظه خواهید نمود و سایر مطالب این صفحه نیز امید است که مطابق سلیقه شما عزیزان  باشد در قسمتهای مربوط به توانبخشی و علمی جدیدترین یافته های دنیای  پزشکی و مجرب ترین پزشکان و متخصصان توانبخشی را خواهید یافت

= بهترین کرج پزشک، اطفال= بهترین کرج پزشک، جراح مغز و اعصاب= بهترین کرج پزشک، جراح کلیه و مجاری ادرار= بهترین کرج پزشک، دندانپزشک= بهترین کرج پزشک، کلیه و مجاری ادرار= بهترین کرج پزشک، آلرژی= بهترین کرج پزشک، ارتودنسی= بهترین کرج پزشک، بیهوشی= بهترین کرج پزشک، پوست و مو و آمیزشی

  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ Ґ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی    ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  () ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  Ґی + ی یی ی ی ی ی Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی   Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی    ǁ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی    ی + ی یی ی ی ی ی      ی + ی یی ی ی ی ی    ی + ی یی ی ی ی ی   Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی      ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی     ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی     ی + ی یی ی ی ی ی   Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی   Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی    ی + ی یی ی ی ی ی  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی   Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ () ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی    ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  	 ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ѐ  ی + ی یی ی ی ی ی   Ԑ    ی + ی یی ی ی ی ی  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی      ی + ی یی ی ی ی ی   Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی  Ґ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ Ґ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  Ґ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی    ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی    ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی    ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی  _   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی  ( ) ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی    ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی  Ӑ ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی    ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی  ѐ ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی  ( ) ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی  Ӂ

ј ی ѐ =ی =Ԙ + ی یی ی ی ی ی  ی= ی  Ԙ + ی یی ی ی ی ی   ݘ = ی  Ԙ + ی یی ی ی ی ی  ی= ی  Ԙ + ی یی ی ی ی ی   = ی  Ԙ + ی یی ی ی ی ی  = ی  Ԙ + ی یی ی ی ی ی  Ԙ= ی  Ԙ + ی یی ی ی ی ی  ی= ی  Ԙ + ی یی ی ی ی ی  ی= ی  Ԙ + ی یی ی ی ی ی  Ԙ= ی  Ԙ + ی یی ی ی ی ی  =ی + ی یی ی ی ی ی ی + ی یی ی ی ی ی ی + ی یی ی ی ی ی  ی  + ی یی ی ی ی ی  ی ǘ + ی یی ی ی ی ی  ی + ی یی ی ی ی ی ی ǘ + ی یی ی ی ی ی  + ی یی ی ی ی ی =ی ی = =ی Ϙی ی= + ی یی ی ی ی ی یی =ǁی + ی یی ی ی ی ی ʐ= ی یی

  آمار بازدید کنندگان                       

 

 

کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج رادیولوژی= بهترین کرج روانشناسی= بهترین کرج ساختمان پزشکان= بهترین کرج سرنگ، تولید= بهترین کرج سمعک و

 

روماتولوژی= بهترین کرج پزشک، زنان و زایمان= بهترین کرج پزشک، طب فیزیکی و توانبخشی= بهترین کرج پزشک، عفونی= بهترین کرج پزشک، عمومی= بهترین کرج پزشک، قلب و عروق= بهترین کرج پزشک، گوارش= بهترین کرج پزشک، گوش و حلق و بینی= بهترین کرج پزشک داخلی، ریه= بهترین کرج پزشک داخلی، غدد= بهترین کرج پزشکی باروری و ناباروری= بهترین کرج پزشکی هسته ای= بهترین کرج ترمیم مو= بهترین کرج تغذیه بالینی و رژیم درمانی= بهترین کرج دارو، پخش= بهترین کرج دارو، تولید= بهترین کرج داروخانه= بهترین کرج داروی گیاهی، پخش= بهترین کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج وبلاگ سایت گفتار توان گستر =بهترین کرج دارو، پخش= بهترین کرج دارو، تولید= بهترین کرج داروخانه= بهترین کرج داروی گیاهی، پخش= بهترین کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج  

 

گفتار در مانی  کاردرمانی فیزیو تراپی  شنوایی شناسی بینایی سنجی ارتوپدی فنی  

 مجلات علمی  دانشگاه ها و دانشکده ها کلینیکهای تخصصی مراکز توانبخشی   

مراکز تشخیصی و  درمانی                تجهیزات پزشکی              مراکز آموزشی خصوصی

اطلاعات  پزشکان تهران         اطلاعات پزشکان مشهد              اطلاعات  پزشکان کرج

اطلاعات مراکز توانبخشی و درمانی  استان مازندران

 

  page:  1     2      3        5    6    7    8   9     10    11   12      13    14    15  16   17  18    19   20    NEXT   ....

 

رادیولوژی= بهترین کرج روانشناسی= بهترین کرج ساختمان پزشکان= بهترین کرج سرنگ، تولید= بهترین کرج سمعک و شنوایی سنجی= بهترین کرج سنجش تراکم استخوان= بهترین کرج سونوگرافی= بهترین کرج سی تی اسکن= بهترین کرج طب سوزنی= بهترین کرج عطاری= بهترین کرج عینک، واردات و صادرات= بهترین کرج عینک سازی= بهترین کرج

 

  صفحه اصلی

   درباره ما

   تماس با ما

     نظر سنجی

    تماس با شما

    نحوه تبلیغات در سایت

   مشاوره

   لینکهای ما

   تولیدات ما

     عضویت

 

 


 

     ی ی

 

ǘ ی , ј ی , ی , ی ̡ی , ی , ј ی , یی ی , یی ی ی ی , ی , ј ی , یی ی , یی ی ی

 ی ی ی ی ی SI ی

 

 

 

 


 

یϐیی

 

 

 

 ی ی ی :: ј Ϙ ی ::

 ی ی   ی :: ј Ϙ ی ::

 ی     Ϙ ی  ی :: ј Ϙ ی ::

 ی ی ی  :: ј Ϙ ی ::

 

 

 

 

سایتهای  مرتبط :

www.siavashataee.ir

www.siavashataee.com

www.loknatzaban.org

www.goftardarmani.com

www.goftardarmanikaraj.ir

www.slpkaraj.ir

www.kardarmanikaraj.ir

www.otkaraj.ir

www.vazir.org

www.medu-karaj.ir

www.loknatshekan.ir

www.pff-rhs.ir

www.farahmandpoor.ir

www.farahmandpour.ir

www.karaj-medu.ir

www.google-map.ir

www.googlegame.ir

www.googleimage.ir

goftardarmanionline.ir

www.speech-therapy.ir

www.pouyeshclinic.ir

www.googlemovies.ir

www.googleonline.ir

www.hamejaa.ir

www.goftareravan.ir

autismonline.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تهران-خبرگزاری ایسکانیوز: تحقیقات اخیر نشان می دهد آن دسته از کودکانی که در 2 سال ابتدای عمرشان به اگزما مبتلا شده اند بیش از دیگر هم سن و سالان خود در معرض ابتلا به آسم قرار دارند


لوپوس
لوپوس نوعی بیماری ناشی از اختلال دستگاه ایمنی بدن است كه می تواند همه اعضای بدن از جمله قلب ، كلیه ها ، مغز ، مفاصل ، پوست ، خون و ریه را درگیر كند
رئیس انجمن خیریه حمایت از بیماران كلیوی كشور گفت : بر اساس تحقیقات جهانی ، دختران و زنان 15 تا 45 ساله بیش از دیگر گروه های سنی در خطر ابتلا به این بیماری قرار دارند
مصطفی قاسمی با بیان اینكه شیوع این بیماری در زنان 9 برابر مردان است ، خاطرنشان كرد : با وجودی كه علل این بیماری به درستی شناخته نشده است ، عوامل ژنتیكی ، محیطی ، استرس ، دود سیگار ، هیجانات و خستگی های مفرط ، نور شدید آفتاب ، عفونت ها و آنتی بیوتیك ها از موثرترین عوامل موثر در ایجاد این بیماری هستند


تهران- خبرگزاری ایسکانیوز: تحقیقات اخیر نشان می دهد ازدست دادن دندان ها و یا ابتلا به بیماری های دهانی و لثه ای، احتمال ابتلا به انواع سرطان ها را افزایش می دهد.


کودکانی که به مهد کودک می روند

مطالعات نشان می دهد کودکانی که به مهد کودک می روند به دلیل تعدد بازیها و همبازیهای بیشتر نسبت به سایر کودکان فعال تر و پر تحرک ترند
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی.بی.اس ، محققان با بررسی بیش از 20 مهد کودک دریافتند که کودکان در مهد کمتر به بازیهای نشسته می پردازند و تحرک بیشتری دارند
بنابر همین گزارش، با توجه به اینکه در حال حاضر تعداد کودکان در خانواده ها کاهش یافته کودکانی که به مهد نمی روند به دلیل نداشتن همبازی بیشتر به تماشای تلویزیون و بازیهای نشسته می پردازند
نتایج تحقیقات نشان می دهد در مکان‌هایی که امکان بازیهای مختلف و تعداد بیشتر بچه ها نمی باشد 15 درصد وقت بچه‌ها صرف بازی‌های پرتحرک و بیشتر از 50 درصد از وقتشان به انجام بازی‌های نشسته می گذرد
ولی در مراکزی که پر از انواع وسایل بازی است، بچه‌ها 80 دقیقه بیشتر از سایرین به انجام بازی‌های پرتحرک و بیشتر از 140 دقیقه کمتر از سایرین به انجام بازی‌های نشسته می پردازند
لازم به ذکر است، مهد کودک به ارتقاء مهارتهای اجتماعی و تقویت هوش کودکان نیز کمک می کند
متخصصان توصیه می کنند بهتر است برای کودکانی که به مهد کودک نمی روند نیز انواع اسباب بازیهای ساده و ارزان اما مفید تهیه شود و والدین به منظور رسیدگی به کارهای خود آنها را ترغیب به تماشای تلویزیون نکنند


تهران-خبرگزاری ایسکانیوز: تحقیقات اخیر نشان می دهد، افرادی که مقادیر زیادی از سبزیجات و میوه ها را در رژیم غذایی خود جای داده اند، کم تر از دیگران در معرض ابتلا به انواع مختلف سرطان قرار دارند.


تهران-خبرگزاری ایسکانیوز: تحقیقات اخیر نشان می دهد، نوعی هورمون در بدن وجود دارد که ارتباطی مستقیم با افزایش طول عمر در انسان دارد.


تهران-خبرگزاری ایسکانیوز: تحقیقات اخیر نشان می دهد افرادی که از مشکلات تنفسی هنگام خواب رنج می برند، می توانند با مصرف روزانه چای سبز با این مشکلات خود مقابله کنند.


خبرگزاری ایسکانیوز: تحقیقات اخیر نشان می دهد عنصری در چای سبز موجود است که می تواند همانند یک آسپرین بسیار قوی در بدن عمل کند.


              هشدار درباره مصرف زیاد آدامس های بدون قند

سيگار كشيدن، ميزان چين و چروک‌هاي پوست را تا دو برابر افزايش مي‌دهد

ارتباط جنون با عناوين شغلي!

لزوم فاصله گذاری مناسب بین بارداری ها

كم‌ خوابی باعث دیابت می شود

شیوع بیشتر آلرژی در كودكان اول

نانوجراحی ؛ انقلاب آینده فناوری در جراحی‌های درون سلولی

خطرات ناشی از مصرف خودسرانه داروهای خواب آور

درد كشيدن در تنهايي منجر به مرگ مي‌شود

ابداع شيوه درمان ايدز با كمك سيستم ايمني بدن

دهان مصنوعي با قابليت فعاليت‌هاي پيچيده ساخته شد

امكان بي‌حسي و تزريق بدون درد در بيماران فراهم شد

درمان سرطان تارهاي صوتي با يك روش ليزري جديد

کشف نشانگرهای تشخیص زودهنگام سرطانهای مخاطی

راز طول عمر شايد در ژنتيك نباشد!

طراوت و شادابي پوست با يك نسخه غذايي

دانشمندان يك بيني مصنوعي فوق ‌العاده حساس و بادوام ساختند

داروهاي رايج آنتي کولينرژيک مي توانند موجب اختلالات حرکتي در سالمندان شوند

آلودگي هوا باعث طاسي در مردان مي‌شود


اگر شما خودتان دچار این مشکل نیستید ولی با کسی که دچار لکنت :: stuttering ::
است در ارتباط هستید هم چند توصیه داریم


تهران-خبرگزاری ایسکانیوز: تحقیقات اخیر نشان می دهد، افرادی که مقادیر زیادی از سبزیجات و میوه ها را در رژیم غذایی خود جای داده اند، کم تر از دیگران در معرض ابتلا به انواع مختلف سرطان قرار دارند.


تهران-خبرگزاری ایسکانیوز: دانشمندان به تازگی دریافتند، نوزادانی که در اولین سال تولدشان با کمبود شدید آهن مواجهند، در دوران بلوغ بسیار دیرتر از دیگر هم سن و سالان خود به رشد کامل اجتماعی می رسند.


تهران- خبرگزاری ایسکانیوز: تحقیقات اخیر نشان می دهد جوانانی که مبتلا به دیابت نوع یک هستند بیش تر از سایر مبتلایان در معرض خطر مرگ بر اثر این بیماری قرار دارند.


   اس ام اس روزانه و مطالب جالب بگیرید

         گالری زیباازجواهرآلات

         1000 والپیپر زیبا و دیدنی

         گالری کامل لباس عروس

         پر بیننده ترین عکسهای سینمایی امسال!

         گالری کامل مدل های ناخن(مانیکور)

         گالری کامل حلقه عروسی

         گالری کارت پستالهای زیبا و دیدنی

         گالری کامل عکس دکوراسیون حمام

         عکسهای رویایی تخت خوابهای دو نفره

         گالری کامل عکس دکوراسیون آشپزخانه

         گالری عکس از مراسم و جشنها

         گالری عکس سریالهای پربیننده تلویزیون

         گالری کامل دسته گل عــروس

         گالری عکس از بازیگران سینما

         عکسهای دیدنی از فیلم سنتوری

         عکس : مهناز افشار در فیلم رئیس ! !

         گالری عکس کارت عروسی

         عکس : مبارزه با بدحجابی

         گلشیفته فراهانی و پدرومادرش

         عکسهایی عاشقانه و رمانتیک

         این عکسها واقعا زیباست ببینین

         حرفهای زن و مرد در مواقع مختلف زندگی

         عکس نگیرید ، خجالت می کشم

         رفتار محبت آمیز شوهر به همسر!

         عکس : زنان از دیروز تا فردا ! !

         عشق یعنی این !!

         دختران در سنین مختلف !

         با عرض معذرت از همه دخترپسرها !

         گالری دیدنی کارت پستالهای برجسته

         عکس:خداوکیلی عجب هلوئیه ها!

         علائم عاشق شدن مردها !

         عکس: مهناز افشار در فیلم محاکمه

         بله هنگام خطبه عقد بسته به نوع عروس خانم

         گزارش تصویری از خودکشی عاشق زردپوش!

         پوسترهای سینمایی فیلم سنتوری

         شعری فقط برای دختران دم بخت !

         عروس خانم سو ء تغذیه دارن !!

         دوست داري با كلاس بشي ؟ (آخره خنده)

         7 روش جواتی مزاحمت برای خانومها

         پر بیننده ترین عکسهای جالب

         پر بیننده ترین عکسها از دنیای حیوانات

         عکس از قویترین مورچه ی دنیا

         نكاتي در زمينه رابطه براي حاملگي

         ارتباط هوش فرزند با آمیزش جنسی

         ماسک صورت برای پوستهای چرب و جوش دار

         روش های پیشگیری از بارداری

         چگونگی تعيین سن حاملگي وتاريخ زايمان !

         ویتامینهای عشق

         روش محاسبه انرژی مورد نیاز روزانه

         دانستنیهای زناشویی

         یک راه عالی برای پیشگیری از افسردگی

         نکاتی مهم برای افزایش شانس بارداری

         راههای نفوذ در دیگران

         علل کاهش میل جنسی در مردان و زنان

         ارتباط نان و رازهای شخصیتی شما

         آموزش اعتماد به نفس

         راه هایی برای حدس زدن جنسیت فرزند

         مرد ایده آل شما کیست؟

         پف و سياهي زير چشم خود را برطرف كنيد

         مهمترين عامل طلاق

         وزن بيشتر + ی یی ی ی ی ی حافظه كمتر

         چرا سکسکه می کنیم

         نیاز خانمها و خواسته آقایان

         گالری کامل والپیپر (کاغذ دیواری)

         گالری کامل کیک های عروسی

         کلیپ های دیدنی و ارسال کلیپ

         دعاهای مشکل گشا

         سنگ متولدين ماه مرداد و ساير ماهها

         گالری زیبا و جذاب از گلها

         عکس : لباسهای زیبا برای خانمها و دخترخانمها

         هدیه به زوجهای جوان

         هنرپیشه های مشهور سینما و همسرانشان

         نکاتی مهم در مورد آرایش چشم

         تست : آیا عاشق هستید ؟

         جدیدترین عکس اززهراامیرابراهیمی

         عکسهای دیدنی از مریلا زارعی

         متن کارت عروسی ملیکا شریفی نیا

         خواص ازدواج برای آقایان!!

         گالری عکسهای تصادفی

         خواص ازدواج برای خانمها !!

         دعای خانمها (جالبه)


تهران- خبرگزاری ایسکانیوز: تحقیقات اخیر نشان می دهد افراد چاق مبتلا به دیابت نوع دوم چنانچه از رژیم های غذایی کم کربوهیدرات استفاده کنند، می توانند هم وزن و هم قند خون خود را تحت کنترل درآورند.


اهواز-خبرگزاری ایسکانیوز: مرکز بهداشت شرق اهواز اعلام کرد : از راههای پیشگیری از بیماری های اسهالی توجه و دقت فراوان در طریقه صحیح شستن دستها است.


تهران-خبرگزاری ایسکانیوز: تحقیقات اخیر نشان می دهد کودکانی که از ریه های سالم تری نسبت به هم سن و سالان خود برخوردارند، در آزمون های حافظه نمرات بهتری را کسب می کنند.


تهران - خبرگزاری ایسکانیوز:پژوهشکده ابنسینا، برنامه آموزش مدون نازایی را برای متخصصان زنان و زایمان به منظور بحث و بررسی درباره علل و درمان آن و همچنین تبادل روش های جدید برگزار می کند.


 

 


دسترسی به قسمت مشاوره

 

1   2    3     4   5    6     7      8     9     10   11    12    13     14    15     16   17    18   19    20.......next


 

 

 

              

    آخرین نوشته ها

     

       یی ی   94

                    1   2   3  4   5     6   7   8    9   10   11   12    13 

        یϘ 1 ی

       یϘ 2 ی

        یϘ 3 ی

        ی ی  ( )

        ی

        ی ی

        ی ی ی

       ی ی      ی      

        ј ی یی      

       ǘی

       ی ی ی

       ی یی    ی јی

       ی یی   ی 

       ی ی

       ی

       ی ی

       ی јی  ی ی

          

       یی

       ی ی

       ی یی јی ʘ

       ی ی

       ی

       ی

       یی јی ʘ

       ی ی

       ی ϐی

       ی ی ی ی ی ی ј
    
 یی ی ی
      
ی ی یی
      
ی ی ی ی ی یییی ی ی
      
ی ی ی
      
ی ی ی
    
   ی ی ی ی ییی
        ی ǐی ی
        ی ی ی ی
       Ԙ ی ی ی

       ϐی ی

        ی

       ϐی ی

       ѐی ی ی
       Ԙ ی ی ی

      ی یی    audio editor & recorder

        ی ی

      ی ی ییی ی Әی 

        ی ی

       ی ј ی ی ی ی
   
   ϐ

      یэی ی یی (AIT)

      ی یی ی ی یی ی ј

      ی ی ی ی یی ݘ ی ی ی ی ی

      

      ی ی ی ی ی ی ی . ی ی  ی

      ی ی

       ی ی 60 ی ی یی ی ی . 10% ی ی

       ی ی یی ی .  

       Ϙ ی

       یӘی Ԙی ی ی ی ی ی ی ی Ϙ ی .

        ی ی ی ی یی ی ی یی ی ی ی

       ی јی ی Ϙ ی ی یی ی یی ی ی ی یی

       

         ی ی ی Ԑ -

       ȍ ʝ ʝ ی ی ی Ϙ ی یی. ی ǎ ی ی ی՝ ی ی

      روشهاي اصلاح و درمان :: stuttering ::

       -

      ی

       Ԑ , ˜

       زنان در دوران ميانسالي بيشتر دچار استرس مي‌شوند

       Dramatically Reduces Stuttering

       يكي از راه هاي درمان شب ادراري ، درمان با بازتاب هاي شرطي است ، اما تا چه حد عاقلانه خواهد بود كه ما

       عجله نکنید یه این بچه خودش بزرگ بشه درست میشه این بچه فقط تاخیر داره

 


 

 •  قسمتی از آنچه که می توانید در این پایگاه اطلاع رسانی مشاهده کنید :

   


        مواردی که ما می توانیم  به یاری شما بشتابیم :

  •   آخرین تحقیقات و یافته ها

  •    آخرین محصولات توانپزشکی در رفع مشکلات شما

  •    ارائه برنامه های درمانی  توانبخشی  و  مشاوره

  •    ارائه نرم افزارهای گفتاردرمانی - بیوفیدبک تراپی :: stuttering ::
   بصورت خانگی و کلینیکی - ارائه نرم افزارهای آموزشی  از پیش دبستان تا راهنمایی و بالاتر مطابق نیازهای فردی افراد - ارائه نرم افزارهای آموزشی 

  •    معرفی درمانگران و متخصصین

  •    معرفی مراکز درمانی که به وجود شما  نیاز دارند .

  •    مشاوره در مورد مشکلات کودک شما .

    

 •  

      

   

   

     

   

      
     

   

      
     

   

  مطالب مرتبط

  آخرین اخبار

  علمی

  پزشکی

  ادبی

  فرهنگی

  سیاسی

  اجتماعی

  اقتصادی

  ورزشی

  فلسفی

  مدیریت

  خانواده

  کامپیوتر

  الکترونیک

  مذهبی

  روانشناسی

  شیمی

  طنز

  سرگرمی

   

   

   

     

  تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه گفتار توان گستر می باشد

     
     

                                                                                                 

     
   

                         برگشت به صفحه قبلی                                      برگشت به صفحه اصلی                                           صفحه بعدی