ضمن  خوش آمد گویی به شما کاربر گرامی لطفا تا بار گذاری کامل صفحه مدتی را صبر  نمایید در این پایگاه اطلاع رسانی در قسمت لینکها بیش از 18000 لینک به سایر سایتها وجود دارد و در قسمت جوک و سرگرمی جدیدترین جوک ها را ملاحظه خواهید نمود و سایر مطالب این صفحه نیز امید است که مطابق سلیقه شما عزیزان  باشد در قسمتهای مربوط به توانبخشی و علمی جدیدترین یافته های دنیای  پزشکی و مجرب ترین پزشکان و متخصصان توانبخشی را خواهید یافت

 

= بهترین کرج پزشک، اطفال= بهترین کرج پزشک، جراح مغز و اعصاب= بهترین کرج پزشک، جراح کلیه و مجاری ادرار= بهترین کرج پزشک، دندانپزشک= بهترین کرج پزشک، کلیه و مجاری ادرار= بهترین کرج پزشک، آلرژی= بهترین کرج پزشک، ارتودنسی= بهترین کرج پزشک، بیهوشی= بهترین کرج پزشک، پوست و مو و آمیزشی

  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ Ґ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی    ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  () ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  Ґی + ی یی ی ی ی ی Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی   Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی    ǁ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی    ی + ی یی ی ی ی ی      ی + ی یی ی ی ی ی    ی + ی یی ی ی ی ی   Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی      ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی     ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی     ی + ی یی ی ی ی ی   Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی   Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی    ی + ی یی ی ی ی ی  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی   Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ () ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی    ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  	 ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ѐ  ی + ی یی ی ی ی ی   Ԑ    ی + ی یی ی ی ی ی  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی      ی + ی یی ی ی ی ی   Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی  Ґ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ Ґ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  Ґ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ  ی + ی یی ی ی ی ی  ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی  Ԑ   ی + ی یی ی ی ی ی    ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی    ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی    ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی  _   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی  ( ) ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی    ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی  Ӑ ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی    ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی  ѐ ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی  ( ) ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی   ی + ی یی ی ی ی ی  Ӂ

ј ی ѐ =ی =Ԙ + ی یی ی ی ی ی  ی= ی  Ԙ + ی یی ی ی ی ی   ݘ = ی  Ԙ + ی یی ی ی ی ی  ی= ی  Ԙ + ی یی ی ی ی ی   = ی  Ԙ + ی یی ی ی ی ی  = ی  Ԙ + ی یی ی ی ی ی  Ԙ= ی  Ԙ + ی یی ی ی ی ی  ی= ی  Ԙ + ی یی ی ی ی ی  ی= ی  Ԙ + ی یی ی ی ی ی  Ԙ= ی  Ԙ + ی یی ی ی ی ی  =ی + ی یی ی ی ی ی ی + ی یی ی ی ی ی ی + ی یی ی ی ی ی  ی  + ی یی ی ی ی ی  ی ǘ + ی یی ی ی ی ی  ی + ی یی ی ی ی ی ی ǘ + ی یی ی ی ی ی  + ی یی ی ی ی ی =ی ی = =ی Ϙی ی= + ی یی ی ی ی ی یی =ǁی + ی یی ی ی ی ی ʐ= ی یی

  آمار بازدید کنندگان                       

 

 

کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج رادیولوژی= بهترین کرج روانشناسی= بهترین کرج ساختمان پزشکان= بهترین کرج سرنگ، تولید= بهترین کرج سمعک و

 

روماتولوژی= بهترین کرج پزشک، زنان و زایمان= بهترین کرج پزشک، طب فیزیکی و توانبخشی= بهترین کرج پزشک، عفونی= بهترین کرج پزشک، عمومی= بهترین کرج پزشک، قلب و عروق= بهترین کرج پزشک، گوارش= بهترین کرج پزشک، گوش و حلق و بینی= بهترین کرج پزشک داخلی، ریه= بهترین کرج پزشک داخلی، غدد= بهترین کرج پزشکی باروری و ناباروری= بهترین کرج پزشکی هسته ای= بهترین کرج ترمیم مو= بهترین کرج تغذیه بالینی و رژیم درمانی= بهترین کرج دارو، پخش= بهترین کرج دارو، تولید= بهترین کرج داروخانه= بهترین کرج داروی گیاهی، پخش= بهترین کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج وبلاگ سایت گفتار توان گستر =بهترین کرج دارو، پخش= بهترین کرج دارو، تولید= بهترین کرج داروخانه= بهترین کرج داروی گیاهی، پخش= بهترین کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج  

 

گفتار در مانی  کاردرمانی فیزیو تراپی  شنوایی شناسی بینایی سنجی ارتوپدی فنی  

 مجلات علمی  دانشگاه ها و دانشکده ها کلینیکهای تخصصی مراکز توانبخشی   

مراکز تشخیصی و  درمانی                تجهیزات پزشکی              مراکز آموزشی خصوصی

اطلاعات  پزشکان تهران         اطلاعات پزشکان مشهد              اطلاعات  پزشکان کرج

اطلاعات مراکز توانبخشی و درمانی  استان مازندران

 

  page:  1     2      3        5    6    7    8   9     10    11   12      13    14    15  16   17  18    19   20    NEXT   ....

 

رادیولوژی= بهترین کرج روانشناسی= بهترین کرج ساختمان پزشکان= بهترین کرج سرنگ، تولید= بهترین کرج سمعک و شنوایی سنجی= بهترین کرج سنجش تراکم استخوان= بهترین کرج سونوگرافی= بهترین کرج سی تی اسکن= بهترین کرج طب سوزنی= بهترین کرج عطاری= بهترین کرج عینک، واردات و صادرات= بهترین کرج عینک سازی= بهترین کرج

 

صفحه اصلی

  درباره ما

  تماس با ما

     نظر سنجی

 تماس با شما

   نحوه تبلیغات در سایت

  مشاوره

  لینکهای ما

  تولیدات ما

     عضویت

 
 

 


 

 

 

 ی ی ی ی ی SI ی

 

 

 

 

  ی ی گفتار توان گستر ѐی ј ی ی  

 

           ј

 

       ی ی ی ی              ی ی ی јی ј ی ی ی ی ʐ ی ی ی ی  ی ی ی ی ی ی ʐ ی ی . 

 

  

         ی  

 

        ی ی ј    

 


 

ی   Șѐیی ˜ی ی  ی ѐ Ϙ ی . ی یی یی ی  ی ی ی   Ϙ ی یϐیی ی ی ی ی ѐ ی ی ی ی ی ی ύ یی ϐی ی   

 

ی ی ی  ی ی .

ی ѐ

ی Ϙ


ی Stuttering:

 ی Ϙ ʘ ی ی ǐی ی ی 2 5 ی ی ی ی ѐی ی ی ی ی .

ی ی ی Ϙ ی ю ی ی ی ی ی یی ی ی ی Ϙ ی   ی ی ی - ی ی ی.

 ی Articulation Disorders
ی ی ی ی ی ی Ϙ .


یی ی / ی :

ی ی یی ی / ی . ی Ϙ ی ی یی . ی ی Ϙ 捘 ی ی یی ی ۲ . ی یی ی / ی ی ی΍ ی Ԙی ی ی ی ی Ԙ ی . ی ی ی ی ( ی ѐ ی ) ی ی . ی΍ ی ی ی ییی ( follow up ) ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȑی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی . یی ی Ϙ Ԙ ی ی ی ی Ԙ ی . یی ی ی ی یی ی ی Ԙ ی ј ی یی ی ی یی ی . ی ی oral ی ی ی ی . یی ی ی ی ی ی ی . ی ی . یی ی ی ی ی ی ی یی . ی ی .ی΍ ی ی :

ی ی ی ی΍ ی . ی΍ ی ی ی . ی ی ی ی ی . ی ی :

- یی ( ی )

- ی΍ ی ( ی ی یی ی ی ی یی ی ییی ی )

- ی΍ ʘی ( ی јی ʘ ʘ ی ی ی΍ یی ی΍ ی )یی ی ی :

ی ی ی یی ی ј ј یی ی ی .

: ی ی Ә . ј ی یی ی ی
: ی Șی case ی ی ј ژ .
: ی ی ی / /Lی/ r / ی ی ј ی یی .
: ј ی ی یی .
: ی یی case ی ی ی ی .
: ی ی Ә ی Ԙ ی ی ی یی ی Ԙ
: ی ј ی ی ǘ /a / gag
捘 : ی
: ی ی ی
ݘ ی : ی یی ј ݘ ی : ݘ case یی ی case ی ی .
یی ی : ی ʘ : ی ۲۰
ی : ی ۱۵
ی : ی ۱۰


ј یی :

ј یی . ی-Ϙ ییی ی ی یی ی ی یی ی.

ی یی -ی-Ϙ:

јی یی ی ی . یی ی ی ی ی Ә ی . ی ی ی یی ی ی Ԙ ی ی . ی ی ی ی ی ی . ی ۱۱۰ ی . ј یی ی ی ییی یی ی ی ی ی . ی : یی јی ی ی јی ی ј ی ی یی ی ییی ی یی یی یی ی . ی ی ی ǘی ј یی ی ی ی јی ی ی .

ییی ی ی یی ی (ITPA)

ی ی ی یی : ی یی ی یی ی یی ϐی یی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی . ی یی ی ی ی . ( ) Ԙ . ی یی ی ʘ ی . ϐی یی ی ی ǎ ی Ϙ ی ǎ ǎ ی ی . یی ی ǎ ی ی ی ی ی ی Ϙ ی ی ʘ ی.

ی یی ی: (The Lindamood auditory conceptualization test)

ی ی :۱) ی یی ی ی ۲) ј ی ی ј ی ј ی ( ) ی . یییی ی Ϙ ی ʘی ی . ی ی Ϙ ی ی ی .یی

ی یی ( ی ):

ی یی Ϙ یی ǎ ی ʘ یی ۱۵ ǎ ی یی ی . ǎ ی ی ی Ԙی ی . ی یی ی Ϙ .

یϐیی ی: ( ی ) (Detoit test of learning aptitude)

ی ی ی : ی یی ی ǎ ی ی ی یی ی ی Ș ی( Ϙ ی یی ی ) . ی ѐ ی . ی ی DTLA ی ی یی ی یсی . Ϙ ی ی ی ی Ӂ ǎ ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ۳۰ ی ی یی یی Ϙ .

ی یی ی-Ϙ :

ی یی یی Ϙ ѐ ی . ǐ : ی ی ی . ی Ԙ ۲۲ ǎ ی ǎ ی . ی ǎ ی ʘ ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی . ۱۶ ǎی ی . ( ۲ ۹ ǎ ) Ӂ ی ی ی ی ی ی . ی یی ی . ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی.

ی ی Ϙ یی ی ѐ ی ۱۵ ی ی ۱۷ ۸۶ .ی یی

ی یی ی ی ی ی ϡ :

۱- ی یی (۱۹۷۳ )

۲- ی ی ی Ԑ ( ۱۹۵۳ )

۳- ی یی ی Ϙ (۱۹۷۰ )

۴- ی ( ی )

۵- یی Ϙ ( ۱۹۷۳ )

۶- ی ( یی ۱۹۷۲ )

۷- ی ی ی ( ۱۹۷۱ )

ی ی یی ی یی یی ی یϐ ی ی ی ǎ ی ی ی ی ( ی ) ی ی ی ی ی یی ی ǁی ی ی ی ی ǎ ( ی Ϙ ) . ۵ ی ( ی Ϙ ) ۱۵ ی ۲۰ ی ( ) ی .ی ی

یی ی (Compton Hutton phonological assessment):

ی : ی ی ی Ԙ ۵۰ ј یی ی ǎ یی ی ی . ی ی ی ی . ی ی Ϙ ۴۵ ۶۰ ی ی . ی ј ی ی ی ی ی ǘ ǎ ی ی یی Ԙی . Ϙ ۵۰ ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی .ѐ ی یی ۴۰ ی ی .

یی یی ی:

ی : ی ی ی یی ی ۵۵ ǎ یی ی ی ی ی ۱۰ ی ی . ی ۲۰ ی ی ی ۴۰ ۶۰ ی ی ی .ی ی ی (ی):( Phonological process analysis)

ی ی ۱۶ ی ی ی :

ی :

۱-

۲- یی

۳- ی ییی ی:

۱-ی ی(ی-یی- یی)

۲-ی ی

۳- ی ی

۴-ی ی

۵-ǘی یǘ

۶-ǘʐی ییی ی( ی ییی ی ی ی):

۱-ǘ ϐی

۲- ϐی ی

۳-ϐی ϐی

۴-یی ј ϐی

۵-یی ϐی

۶-یی ϐی

۷-ی یی ی () ی:

ی ( PAT ):

ی ۷۲ ی یی ۲۳ ی ǎ ی ۱۸ ǘ یی ی . ی ی ی ی Ϙ . Ԙ ی . ی ی ȍ ی .ی-ǐ: (fisher-logman test of Articalation competence-complete kit)

ی ی ی ی ی یی ی .

ی ۴۵ ی ی ی ی ی ی ѐ ی . ی ی یی ی ی ی ی ی یی ی . ی ی ی ی ی یی ی ی یی ی ی . ی ی ۱۰۹ ی ѐ ی ۲۵ ی ȍ ی ی یی ی .ی ی: (Goldman- fristoe test of articulation complete kit)

ی ی : ǎ ی ی یی .

ǎ : ی ی : ی یی ی ی ј ی . ی ѐ ی . ی : ی ی ی ی ی . ی ی Ϙ ی ی ی Ӂ Ϙ ی ی ی Ґ ی .

ی ی یی : یی یی Ϙ ی ی ی . ی ی ی ۱۱ یی ی ی ی ی ی ۴۵ ی .

ی ی (deep test of articulation) :

ی Ԙ ( ) ی ی یی . یی ی ی ی ی ی ی یی یی ( ) ی . ی ی ی یی ( ی ی ) ی ی ی ی ( ی ی ) ی ی ی . ǐ ϡ ی ی ی ی .Deap diagnostic Eualnation of Articulation and phonology

:۳ ۱۱/۸

یی ی phonological

ی : ی یی یی ی ی یی ی phonology ( ی یی ) ی јی ی .

ی CELE-4 PLS-4 ی ی ی ی یی ی Ϙ ی .

ی ۵ ی:

- ی ی ی ی ی ی

- ی ی ی یی Deap

- ی ی ی ی یی

- ی ی ی یی ی ی

- یی јی ی јیی یی:

یی ی

یی ی

- یی phonology ی ی ی ʘ ی ی .

- ی ی ی Ϙ Deap ی ی.

- ی یی јی Ϙ ی valid ی ی ی Ϙ یی یی ی јی ییی ی Deap :

- ی ی یی یی
- ی ژ ی ی ی
- ی ی ی ۲ ی ی ی
- ی یی ی ی ǘ .
- ی јی ی یی ی ی ی .
Goldman Fristoe test of Articulation ( GFTA ۲ ) complete KIT

: ۵ ۱۵ ی ی ی ی ی

: ی ی ی ۲-۰ ۲۱-۱۱ ی ( ѐی ) Ԙیی ی ی ۲۱-۲ .

ی ( ) : ی ی ی ۲-۲۱ ǐ ی ی . ی ی ی .

یی ی یی ی И ی یی ی ( ی ) ی ی ی ی ی . ژ ی ʘ ی Ԙ ی ی . ی ی Ґیی ی ی ی ی . ی B ۱ Q ۲ Q .

ی یی ی ی ( ASAP ) .

ی ی ی ی یی ی ی یی ی ی ی .

ی ی یی یی ی یی ی ی ی ( ی ) ی ی ی ی .

ی ی ی یی ی ی ی ی:

-ی ی ی ی ی ی ی ی . ۳۹ ی یی ی ی .

-ی ی ی ی ی ی ی ی ( ی ) .

- ی ی یی ی ی ی ی .

- ی ی ی ۲ ۲۱ ی ی . -ی ی ǐ ی ی

- ی ی ی ۲۳۵۰ ی

ѐیی / ی ses ی یی یی ی .

gold 2 ی ییی ی .

- ی ی ی ی ی ی ی ی .

- ی ی ی یی یی ییی ی .

-ی ی یی ی ی ی ی ی یی ی ی .Clinical Assessment of Articulation and phonology : CAAP

( by wayne Secord phd ccc slp JOAnn Donohue M . A ccc SLP)

: ۲ ۶ ۸ ۱۱

: ۲۰-۱۵ ی

: ی ی ( ی ی (Norm refrencad )

ی ( ی ی ) ی ی ی ی ی ( ی ی caap ) ی .

Caap ی ی ی Caap narm-refrenced ی ی ی Ϙ ی ی ی یی ی . ی ی ی ی یی ی ی ی ی . ی یی ۲۰-۱۵ ی ی . ی یی ی یی ی ی ی ی یی یی ی .

Caap یی ی ی ی Ϙ ی . Ϙ ی ی Ϙ ی ی ی ی ی ی ی ی ییی ی ی :

- یی ی ی ǘ ی ی
- ی ی /s / r / p / ی ی ی
- ۳ ۴ یی
-ی /r / ی ی ǘ ی ی
-ی ( ی Ϙ ۵ )


ی ی ی ی یی ی :

یی


Gilding
Rocalization- ǘ ی
ی ϐی { ی ی fronting }
ی ϐی ( stopping )
ǘ ϐی ی ǘ
ی ǘ ϐی ی ǘ

 
ی ی ی ǘی ј ی ی ADHD


Ϙ ی ی Ϙ ی ǘی یی ی ی ی . ی ی یی ј Ϙ ی ی ی ی ј Ϙ ی ی ی یϐیی ی .
ی ϐی یD.S.L یCP ی Ϙ ی ی ی ی Ϙ


ی Ϙ ѐ ی ی ی ј ی ی ی ی یی ی . ی Ϙ ی ј ј ی ی ی ی یی ی .
Ԙ ی Ԙ یی Ϙ یϐیی ی ( ) Learning Disorder


یی یϐیی Ϙ یی ی ی ی ی یی . ی ј یی یی ییی-یی .. ی ی ی ی یϐیی ی ی ی.ی ی ی ی Ϙ Ԙ ی ی ی ی ی ی ی ی ی یϐیی ی

 
 ی یی یی Ϙ
Hearing Disorder

  . " 5/3 . .
ǐ 3 ǐ 3 . ǐ :

:
ύ 펐 . :
1.
2.
3.
" .
. :
- " " .
- 90% . " ύ . " .


. . ϐ ϐ . .
ύ .یی ی Ϙ یی ی ی ی یی ی ی Ϙی (۳ ی Ϙی ) ی ی ϡ ی . ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی یϐیی ی ی ی ی .Ϙ ѐ یی ی ی ی یی ی ی ی ی ی Ԙ ی . ی ی ǐی ی ی : ی Ӂѐѡ Ϙی ی ی یی ی یی ی ی .

ی Ϙ یی

Ϙ ی . ی ی ی ی ی یی ی ی ј ی ی .

ی

ی ی Ϙ ی ی ی Ȑی ژ ی ی ی . ی ی یی Ϙ ی ی یی ی ی ی. ی ی ی ی یی ی . ی ϡ ʘ ی. ی ǐ ی ʘ ی ϡ ی ی.

Ϙ

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ԙ . ǐ ی ی ی ی Ȑیی ی .ی Ϙ ی ǐ ی ǐ یی ی یی ی ی ی . ǐ ی ی Ϙ یی یی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی .

ی Ϙ ی یی ј

ی ی ȍ Ԙ ی ǐ یی ی ی . یی ȍ یی ی یی ϡ ی ی ی ی ی Ϙ ј ی ی ی ѐ.

ی ј ی

ی ی ی ی Ԙ . ی ی یی یی ј ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʘ . ǐ ی ی ی ј ϡ ی ی . ǐ یی Ϙ ی Ԙی ی ی ʐی  ی یی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ȍ ی ی ی ی ی ی. ی Ґی ی ی ی ی Ԙ .

یی

ی Ϙ ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ϙی ی یی ی ی ی یی Ԙ ی . یی ی یی ی ی ی Ϙ ی ǐ ی ی . ی ی ( ی ی ی ) Ϙ ی . ǐ یی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی Ϙ ی . Ϙ ی ی ی ی ی .ی ی ی ی . ǐ ی ی ی ی ی ی ی ی .ی ی ی ی ی :


یی ی Ϙ ی

ǎ : ǎ ی Ϙ ʘ ی ی ی ی ј .ی ʎی یی ی ǐэ ی Ϙ ی ی


ی :

یی Ϙ Ԙ ی . Ϙ ی ی ј ی .ی ј Ϙ ی ی .ی Ϙی ی ی ی ǐ یی Ȑیی ( ی ی ) ی ی
یی : ی ی ј ی ی ی ی Ϙ ی ی . ی ی Ϙی ی ی ی ی ی ی ی ی Ϙ ی ی ی ی Ϙ


ی یی :

ی ی ȍ ی ی ی ی ی ј ی ی .ی ǐ Ϙ ی ی ی ی ی ۱۲۳ ј ی
ј : ی Ϙ ј ی ی ی ی یی ی . ی ی Ϙی ی ی ʘ ی . ی ѐی ی ی ی . ی یی ی ی ی ی یی ی ی . ی ی ی Ϙ ی ی ی ی Ȑ ی ی . ی ی ȍ ی ی ی ی ی ی ی ی


ی ییی :

ی ی ییی ی ȍ ی ی ی .


ی ی

ی ی ی Ԙ . ی یی ی ی ی ی Ԙی ی . ی ی ʐی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی یی . ی Ϙ ی ی ی ی ی ǁی . ی ϡ ی ی یی ی ی ی ی یی ی ی ی ی .ی ی Ϙ یی ی ی .

ی ی

Ϙ ی Ԙ ی ی ی ی ی یی ی ی . ی Ϙ ی ی ی ی ی یی ی ژ ی ی ی ی یی ی . ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی Ȑیی ی ی ی ی ی ی ی ǘ یی ј ی . ی Ϙی ی ی ی ی ی ژ . ی Ϙ ی ی  ی ژ ی ی . јی ی ژ ی ی ی ی ی . ی ی یی ی . ی ی Ԙ ی ی ی ی ی . ژ ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی یی ی ی ی ی .

Ϙ ی ی

ی ی ی ی ی ی یی یی ی ی ی . ی Ϙ ی ی ی ی Ȑی ی . Ԙی ی ی یی یی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ǐ ی ی یی .

ȍ ی 捘 ی ј ی ی

ی ی ی ȍ ی ی ی ی ϡ ی ی 捘 . ی ی ȍ ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ѐ ی ییی یϡ ی ی ی . ی Ϙی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی Ϙ ی ǘی ی ی ی یی ی ϡ . ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ϙ .ی ی ی ی .

Ϙ ی ی یی ی

Ϙ ی ی ی ی ی ی ј ی . ی ȍ Ԙ ژ ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ȍ ی ѐ ی ی یی ی یϐیی ی ی . ی ی ی ی ی . ی Ԙ ی ی ی ی ی ی ȍ ی ی یی ی ی ϡ ی یی ی ی .

ی ی ی ی

ی Ϙ ی ی ی ی ی ی ȍ ی ی ی یѡ ی ی Ϙ ی یی ی. ی ȍ ی ی ی ی ی . ی یی ی Ϙ ی ی یی ی. ی ی ی ی Ϙ یی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی .

ǘی ی Ϙ ی

Ϙ ی یی ی ی ی ј ی ϡ ی ی ی . ی ی ی Ϙ ی ی ی یی ی ȁیی.

 -
ی
ی (ʐی ...)


ʐی ی ی


 

 

یی  :

www.siavashataee.ir

www.siavashataee.com

www.loknatzaban.org

www.goftardarmani.com

www.goftardarmanikaraj.ir

www.slpkaraj.ir

www.kardarmanikaraj.ir

www.otkaraj.ir

www.vazir.org

www.medu-karaj.ir

www.loknatshekan.ir

www.pff-rhs.ir

www.farahmandpoor.ir

www.farahmandpour.ir

www.karaj-medu.ir

www.google-map.ir

www.googlegame.ir

www.googleimage.ir

www.googleonline.ir

www.speech-therapy.ir

www.pouyeshclinic.ir

www.googlemovies.ir

www.goftardarmanionline.ir

www.hamejaa.ir

www.goftareravan.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


دسترسی به قسمت مشاوره

 

1   2    3     4   5    6     7      8     9     10   11    12    13     14    15     16   17    18   19    20.......next


 

 

 

 

    آخرین نوشته ها

 

        ی ی  ( )

        ی

        ی ی

       ی ی ی

       ی ی      ی        

     ј ی یی    

        ǘی

       ی ی ی

       ی یی    ی јی  

       ی یی   ی 

       ی ی

      ی

       ی ی

       ی јی  ی ی

        

       یی

       ی ی

       ی یی јی ʘ

       ی ی

      ی

       ی یی    audio editor & recorder

     ی ی

      ی ی ییی ی Әی 

        ی ی

       ی ј ی ی ی ی
      ϐ

       یэی ی یی (AIT)

       ی یی ی ی یی ی ј

       ی ی ی ی یی ݘ ی ی ی ی ی

       

       ی ی ی ی ی ی ی . ی ی  ی

       ی ی

       ی ی 60 ی ی یی ی ی . 10% ی ی

       ی ی یی ی . 

       Ϙ ی

       یӘی Ԙی ی ی ی ی ی ی ی Ϙ ی .

        ی ی ی ی یی ی ی یی ی ی ی

       ی јی ی Ϙ ی ی یی ی یی ی ی ی یی

       

       ی ی ی Ԑ -

       ȍ ʝ ʝ ی ی ی Ϙ ی یی. ی ǎ ی ی ی՝ ی ی

      روشهاي اصلاح و درمان :: stuttering ::

       -

      ی

       Ԑ , ˜

       زنان در دوران ميانسالي بيشتر دچار استرس مي‌شوند

       Dramatically Reduces Stuttering

       يكي از راه هاي درمان شب ادراري ، درمان با بازتاب هاي شرطي است ، اما تا چه حد عاقلانه خواهد بود كه ما

       عجله نکنید یه این بچه خودش بزرگ بشه درست میشه این بچه فقط تاخیر داره

 


 

 •  قسمتی از آنچه که می توانید در این پایگاه اطلاع رسانی مشاهده کنید :

   


        مواردی که ما می توانیم  به یاری شما بشتابیم :

  •   آخرین تحقیقات و یافته ها

  •    آخرین محصولات توانپزشکی در رفع مشکلات شما

  •    ارائه برنامه های درمانی  توانبخشی  و  مشاوره

  •    ارائه نرم افزارهای گفتاردرمانی - بیوفیدبک تراپی :: stuttering ::
   بصورت خانگی و کلینیکی - ارائه نرم افزارهای آموزشی  از پیش دبستان تا راهنمایی و بالاتر مطابق نیازهای فردی افراد - ارائه نرم افزارهای آموزشی 

  •    معرفی درمانگران و متخصصین

  •    معرفی مراکز درمانی که به وجود شما  نیاز دارند .

  •    مشاوره در مورد مشکلات کودک شما .

    

 •  

      

   

     

   

      
     

   

      
     

   

  مطالب مرتبط

  آخرین اخبار

  علمی

  پزشکی

  ادبی

  فرهنگی

  سیاسی

  اجتماعی

  اقتصادی

  ورزشی

  فلسفی

  مدیریت

  خانواده

  کامپیوتر

  الکترونیک

  مذهبی

  روانشناسی

  شیمی

  طنز

  سرگرمی

   

   

   

     

  تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه گفتار توان گستر می باشد

     
     

                                                                                                 

     
   

                         برگشت به صفحه قبلی                                      برگشت به صفحه اصلی                                           صفحه بعدی