ضمن  خوش آمد گویی به شما کاربر گرامی لطفا تا بار گذاری کامل صفحه مدتی را صبر  نمایید در این پایگاه اطلاع رسانی در قسمت لینکها بیش از 18000 لینک به سایر سایتها وجود دارد و در قسمت جوک و سرگرمی جدیدترین جوک ها را ملاحظه خواهید نمود و سایر مطالب این صفحه نیز امید است که مطابق سلیقه شما عزیزان  باشد در قسمتهای مربوط به توانبخشی و علمی جدیدترین یافته های دنیای  پزشکی و مجرب ترین پزشکان و متخصصان توانبخشی را خواهید یافت

 

بهترین مشهد پزشک، جراح پلاستیک= بهترین مشهد پزشک، جراح دهان و فک و صورت= بهترین مشهد پزشک، جراح عمومی= بهترین مشهد پزشک، جراح قلب و عروق= بهترین مشهد پزشک، جراح لثه= بهترین مشهد پزشک، چشم پزشک= بهترین مشهد پزشک، خون شناسی= بهترین مشهد پزشک، داخلی= بهترین مشهد پزشک، روانپزشک= بهترین مشهد

مراكز علمي و دانشگاهي گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه تهران گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه صنعتي شريف گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه صنعتي امير كبير گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه صنعتي خواجه نصير گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه گيلان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه تبريز گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه گلستان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه هرمزگان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه الزهرا گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه امام حسين گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه سيستان وبلوچستان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه صنعتي اصفهان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه شيراز گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه صنعتي سهند گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه علوم پزشكي تهران گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه كاشان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه مازندران گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه تربيت معلم گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه جامع علمي كاربردي گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه شهيد بهشتي گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه تربيت مدرس گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه يزد گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه كردستان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه فردوسي مشهد گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه هنر گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه امام صادق گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه پيام نور گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه بوعلي سينا همدان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه آزاد اسلامي گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه علم وصنعت ايران گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه علوم پزشكي شيراز گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه صنعتي شاهرود گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه صنعت نفت گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه سمنان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج مجتمع آموزش عالي زنجان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج  آذربايجان شرقي گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه تبريز گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه تربيت معلم تبريز گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه صنعتي سهند گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه هنرهاي اسلامي تبريز گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه علوم پزشكي  گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه آزاد اسلامي واحد مراغه گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج  آذربايجان غربي گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه اروميه گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج  دانشگاه علوم پزشكي اروميه گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه آزاد واحد خويگفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج اردبيل گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه علوم پزشكي اردبيل گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج  اصفهان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه اصفهان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه صنعتي اصفهان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه علوم پزشكي اصفهان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه كاشان  گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه آزاد واحد شهررضا گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه آزاد واحد شهر مجلسي گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه آزاد واحد نايين دانشگاه آزاد واحد نجف آباد گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج  ايلام گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه ايلام گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه علوم پزشكي ايلام گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج بوشهر گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج  تهران گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه الزهرا گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه هنر گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه تهران گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه تربيت معلم گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه بقيه الله گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه پيام نور گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه صنعتي شريف گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه تربيت مدرس گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه صنعتي امير كبير گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه امام صادق(ع) گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه شهيد بهشتي گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه جامع علمي وكاربردي گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه علامه طباطبايي گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه صنعت آب وبرق گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه علم وصنعت ايران گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه علوم پزشكي تهران گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه علوم پزشكي ايران گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه آزاد اسلامي گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه آزاد اسلامي منطقه يك گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه آزاد اسلامي واحد مركزگفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه آزاد اسلامي واحد جنوب گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج  جهاد دانشگاهي گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج جهاد دانشگاهي خواجه نصير گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج  دانشكده صنعت هواپيمايي كشور گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج جهاد دانشگاهي اميركبير گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج آموزشكده حفاظت محيط زيست گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج  دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج موسسه آموزش عالي صدرالمتالهين گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج مركز آموزشي جهاد دانشگاهي گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج  دانشكده علمي كاربردي پست و مخابرات گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج چهارمحال وبختياري گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه شهركرد گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج خراسان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه فردوسي مشهد گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه علوم پزشكي مشهد گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه بيرجند گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه علوم پزشكي سبزوار گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه پيام نور واحد سرخس گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه تربيت معلم سبزوار گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج موسسه آموزش عالي سجاد  گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه آزاد واحد شيروان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه آزاد واحد سبزوار گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه آزاد واحد بجنورد گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه آزاد واحد گچساران خوزستان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه شهيد چمران اهواز گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج زنجان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه زنجان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه علوم پزشكي زنجان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج مركز تحصيلات تكميلي در علوم پايه گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج  دانشگاه آزاد واحد ابهر گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج  دانشگاه آزاد واحد زنجان سمنان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج  دانشگاه سمنان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه علوم پزشكي سمنان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه آزاد واحد گرمسار گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه علوم پايه دامغان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج سيستان وبلوچستان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه سيستان وبلوچستان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه علوم پزشكي زاهدان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه آزاد واحد زاهدان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه بين المللي چابهار گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج پژوهشكده تعليم و تربيت گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج فارس گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه شيراز گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه علوم پزشكي گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه صنعتي شيراز گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه جامع علمي وكابردي گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه پيام نورشيراز  گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه آزاد واحد اقليد گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه آزاد واحد مرودشت گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه آزاد واحد فسا گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه آزاد واحد لارستان دانشگاه آزاد واحد فيروزآباد گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه آزاد واحد ارسنجان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه آزاد واحد استهبان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج قزوين گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه بين المللي امام خميني گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه علوم پزشكي قزوين گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج   دانشگاه آزاد واحد قزوين گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج قم گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه قم گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه شيخ مفيد گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه جامع علمي كاربردي گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج  دانشگاه آزاد واحد قم گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج  كردستان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج  دانشگاه كردستان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه آزاد واحد سنندج گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج كرمان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه شهيدباهنر گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه علوم پزشكي گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه ولي عصر(ع)رفسنجان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه آزاد واحد بافت گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه آزاد واحد كرمان  گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج كرمانشاه گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج  دانشگاه رازي كرمانشاه گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج  كهكيلويه وبوير احمد گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه ياسوج گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه علوم پزشكي ياسوج گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج گلستان	 گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج  دانشگاه گلستان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه علوم كشاورزي گرگان  گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج  دانشگاه آزاد واحد علي آباد كتول گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج گيلان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه گيلان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه علوم پزشكي گيلان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه آزاد واحد آستارا گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج لرستان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه لرستان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه علوم پزشكي لرستان  گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه آزاد واحد بروجرد گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج مازندران گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه مازندران گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه علوم پزشكي مازندران گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه علوم پزشكي بابل گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه علم وصنعت بهشهر گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج مركزي گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه اراك گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه علوم پزشكي گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه علم وصنعت  گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه آزاد واحد خمين گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه آزاد واحد ساوه گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج  پارك علم و فناوري استان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج  دانشگاه آزاد واحد اراك گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج هرمزگان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه هرمزگان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه قشم گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه آزاد واحد بندرعباس گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج همدان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه بوعلي سينا گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه آزاد واحد همدان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج يزد گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه يزد گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي سراسر كشور گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج آبادان و خرمشهر گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج آزادشهر گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج آستارا گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج آشتيان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج اشكذر گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج آيت اله آملي گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج ابركوه گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج ابهر گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج اراك گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج اردستان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج اردكان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج ارسنجان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج اروميه گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج استهبان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج اسلامشهر گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج اقليد گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج امارات متحده عربي گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انار گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج اهر گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج اهواز _ علوم و تحقيقات گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج ايذه گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج ايرانشهر گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج ايلام گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج بابل گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج بافت گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج بجنورد گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج بردسير گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج بروجرد گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج بم گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج بناب گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج بندرانزلي گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج بندرعباس گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج بندرلنگه گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج بوشهر گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج بوكان (مركز آموزش) گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج بهبهان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج بيرجند گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج پارس آباد مغان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج تاكستان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج تبريز گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج تربت جام گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج تربت حيدريه گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج تفت گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج تفرش گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج تهران پزشكي گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج تهران جنوب گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج تهران شمال گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج تهران مركزي گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج جهرم گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج جيرفت گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج خاش گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج خدابنده گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج خمين گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج خميني شهر گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج خوراسگان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج خوي گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دامغان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دزفول گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دندانپزشكي گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دولت آباد اصفهان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دهدشت گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج رشت گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج رودهن گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج رفسنجان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج زابل گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج  گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج  فراهان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج فردوس گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج فسا گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج فلاورجان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج فيروزآباد گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج فيروزكوه گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج قائم شهر گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج قائنات گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج قزوين گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج قوچان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج كازرون گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج كاشمر گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج كرج گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج كرمان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج كرمانشاه گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج گچساران گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج گرگان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج گرمسار گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج گلپايگان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج لارستان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج لامرد گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج لاهيجان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج ماكو گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج ماهشهر گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج مباركه گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج واحد مجازي گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج مراغه گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج مرند گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج مرودشت گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج مشهد گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج مهاباد گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج مياندوآب گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج ميانه گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج نايين گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج نجف آباد گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج نراق گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج نطنز (مركز آموزش) گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج نور گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج نكا گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج ني ريز گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج نيشابور گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج ورامين گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج همدان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج ياسوج گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج زاهدان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج زرندكرمان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج زنجان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج ساري گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج ساوه گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج سبزوار گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج سپيدان

ارتوپد= بهترین مشهد پزشک، اطفال= بهترین مشهد پزشک، جراح مغز و اعصاب= بهترین مشهد پزشک، جراح کلیه و مجاری ادرار= بهترین مشهد پزشک، دندانپزشک= بهترین مشهد پزشک، کلیه و مجاری ادرار= بهترین مشهد پزشک، آلرژی= بهترین مشهد پزشک، ارتودنسی= بهترین مشهد پزشک، بیهوشی= بهترین مشهد پزشک، پوست و مو و آمیزشی=

  آمار بازدید کنندگان                       

 

 

کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج رادیولوژی= بهترین کرج روانشناسی= بهترین کرج ساختمان پزشکان= بهترین کرج سرنگ، تولید= بهترین کرج سمعک و

 

روماتولوژی= بهترین کرج پزشک، زنان و زایمان= بهترین کرج پزشک، طب فیزیکی و توانبخشی= بهترین کرج پزشک، عفونی= بهترین کرج پزشک، عمومی= بهترین کرج پزشک، قلب و عروق= بهترین کرج پزشک، گوارش= بهترین کرج پزشک، گوش و حلق و بینی= بهترین کرج پزشک داخلی، ریه= بهترین کرج پزشک داخلی، غدد= بهترین کرج پزشکی باروری و ناباروری= بهترین کرج پزشکی هسته ای= بهترین کرج ترمیم مو= بهترین کرج تغذیه بالینی و رژیم درمانی= بهترین کرج دارو، پخش= بهترین کرج دارو، تولید= بهترین کرج داروخانه= بهترین کرج داروی گیاهی، پخش= بهترین کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج وبلاگ سایت گفتار توان گستر =بهترین کرج دارو، پخش= بهترین کرج دارو، تولید= بهترین کرج داروخانه= بهترین کرج داروی گیاهی، پخش= بهترین کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج  

                                                                                 

 گفتار در مانی  کاردرمانی  فیزیو تراپی   شنوایی شناسی بینایی سنجی   ارتوپدی فنی   

انجمن ها   مجلات علمی    دانشگاه ها و دانشکده ها  کلینیکهای تخصصی   مراکز توانبخشی   

مراکز تشخیصی و  درمانی                 تجهیزات پزشکی              مراکز آموزشی خصوصی 

اطلاعات  پزشکان تهران         اطلاعات پزشکان مشهد               اطلاعات  پزشکان کرج  

اطلاعات مراکز توانبخشی و درمانی  استان مازندران

 

  page:  1     2      3        5     6    7      9     10    11    12      13     14     15   16    17   18    19    20     NEXT   ....

 

رادیولوژی= بهترین کرج روانشناسی= بهترین کرج ساختمان پزشکان= بهترین کرج سرنگ، تولید= بهترین کرج سمعک و شنوایی سنجی= بهترین کرج سنجش تراکم استخوان= بهترین کرج سونوگرافی= بهترین کرج سی تی اسکن= بهترین کرج طب سوزنی= بهترین کرج عطاری= بهترین کرج عینک، واردات و صادرات= بهترین کرج عینک سازی= بهترین کرج

 

 صفحه اصلی 

  درباره ما 

  تماس با ما

     نظر سنجی

 تماس با شما

   نحوه تبلیغات در سایت

  مشاوره 

  لینکهای ما

  تولیدات ما

     عضویت

  
 

 


        

 

گروه گفتاردرمانی تخصصی گفتار توان گستر بزرگترین مرکز گفتاردرمانی و گروه درمانی کرج 

 

 

           بهترین گفتاردرمانی کرج + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج گفتار توان گستر هوشمند + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج اسم و آدرس بهترین گفتاردرمانی کرج + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج درمان ناگویایی کودکان کرجی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج بهترین مرکز گفتاردرمانی غرب استان تهران + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج مطب گفتاردرمانی سیاوش عطایی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج با سابقه ترین گفتاردرمانی کودکان     دستگاههای بیو فید بک بینایی شنیداری= برنامه های نروفیدبک + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج سه بعدی محرک مغز + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج بخش شنیداری - ادراکی=درمان انواع اختلالات گفتاری =ادگیری کودکان عادی= دچار تاخیر تکاملی گفتار =کودکان دچار لکنت =فلج مغزی =کم توانی ذهنی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج طیف اوتیسم + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه=جلسات درمانی دوساعته + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج والدین همراه      =کم توانی ذهنی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج طیف اوتیسم + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه=جلسات درمانی دوساعته + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج والدین همراه کودک در جلسه درمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج جلسه درمانی شامل SI + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج تربیت شنیداری + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج آموزش ذهنی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج ماساژ و تحریک اندامهای گویایی =استفاده از دستگاههای بیو فیدبک =برنامه های کامپیوتری خاص + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج کودک کرجی

 


 دارای انواع دستگاههای بیو فید بک بینایی - شنیداری و برنامه های نروفیدبک  و سه بعدی محرک مغز و بخش شنیداری - ادراکی

دردرمان انواع اختلالات گفتاری و یادگیری کودکان عادی دچار تاخیر تکاملی گفتار

 

کودکان دچار  لکنت -فلج مغزی - کم توانی ذهنی و  طیف اوتیسم (autism spectrum disorder)  و آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه

 

 

هر جلسه درمانی شامل SI  - تربیت شنیداری  - آموزش ذهنی -  ماساژ و تحریک اندامهای گویایی - استفاده از دستگاههای بیو فیدبک و

 

 برنامه های کامپیوتری خاص هر کودک می باشد  که با پرداخت تنها یک ویزیت استفاده از تمامی امکانات مرکز میسور می باشد .


  با تعیین وقت قبلی     =      آدرس مطب    =    کلیک کنید

 

                      


 

 

اسامی پزشکان مشهد


محمد مومنی -متخصص اطفال- احمدآباد
حسین موحداول‌ -متخصص اطفال- ‌ضد - میدان
محمدرضا نوری -متخصص اطفال- احمدآباد - ساختمان‌77
ملیحه نادری نسب‌ -متخصص اطفال- ابنسینا
احمد هاشمی دانزاده‌ -متخصص اطفال- چمران‌ - ساختمانگلستان
میرحمید هاشمی نمین‌ -متخصص اطفال- شاهد45
هادی ولی زاده‌ -متخصص اطفال- هفده شهریور - اولچهنو
صادق پوراحمدی -متخصص اطفال- خواجهربیع‌48
صادق پوراحمدی -متخصص اطفال- خواجهربیع‌ - خیابان مستوفی
افتخار محمودی - متخصص قلب- -متخصص اطفال- سناباد - ‌مولوی شمالی
محمد محمدزاده‌ -متخصص اطفال- مدرس - ‌ساختمان‌12
اشرف محمدزاده فوق تخصص‌ -متخصص اطفال- پاسداران
ایرج گنجی -متخصص اطفال- راهنمایی5-3
هادی میرزائیان‌ -متخصص اطفال- كویدكترا
علیرضا مدرسی -متخصص اطفال- دانشگاه‌ - مقابل سینما هویز
كمال مرندی -متخصص اطفال- باهنر
جمیل آزما -متخصص اطفال- مدرس
مسعود مشیری -متخصص اطفال- سناباد - ‌ایرججنوبی
حسین نصیریان‌ -متخصص اطفال- احمدآباد - ‌پرستار
فریبرز مصطفوی -متخصص اطفال- احمدآباد - ‌محتشمی1
نصرت لطفی -متخصص اطفال- دكترا
منصوره امیدوارتهرانی -متخصص اطفال- ‌كوهسنگی - جنبداروخانه كوهسنگی
محمدهادی امیریان‌ -متخصص اطفال- سجاد - ساختمان‌444
راضیه اخوان طبسی -متخصص اطفال- وكیل آباد - سه راه زندان
علیرضا ارژنگی -متخصص اطفال- خواجه ربیع - سمزقند
محمد اسماعیلی -متخصص اطفال- کوهسنگی - اسدی4ساختمانپزشكانصدر
افتخارمحمودی -متخصص اطفال- سناباد - خیابان مولویشمالی
محمدحسن افخمی جدی -متخصص اطفال- دانشگاه - چهارراه گلستان
محمدرضا بلورساز مشهدی -متخصص اطفال- خواجه ربیع - اول كوچه پژمان
ابوالقاسم بهارلو -متخصص اطفال- طلاب - سی متری - پلاك 92
عبداله بنی هاشمی دان-متخصص اطفال- ‌كوهسنگی6 - ساختمانپزشكان
مهدی بهشید -متخصص اطفال- سجاد
عباس تاج دینی -متخصص اطفال- توحید - خیابان رضوی
عباس تاج دینی -متخصص اطفال- امامیدانخمینی
احمد بذرافشان‌ -متخصص اطفال- كوهسنگی4
سعیده ترویج اسلامی -متخصص اطفال- وکیل آباد - آبوبرقبل شهرستانی
عبدالحسین تراب پرهیز -متخصص اطفال- امامیدانرضا
ناهید تفضلی مقدمیدان-متخصص اطفال- ‌پیروزی - چهارراه4-متخصص چشم -ه
محمود دل آسایی -متخصص اطفال- احمدآباد - مقابلهتلهما
محمدرضا جهان شاهی -متخصص اطفال- قاسمیدانآباد - شراه آهن
محمود جلایر -متخصص اطفال- میدان شهدا
عبدالعلی خوارزمی -متخصص اطفال- احمدآباد - خیابان عارف
سید محمد خاتمی -متخصص اطفال- پیروزی - فلكه حر درمانگاه پیروزی
مهدی خادمیدان-متخصص اطفال- رودكی - بلذكریا
غلامحسین جدیر -متخصص اطفال- پاسداران
محسن حری -متخصص اطفال- پرستار1
محمود حسینی -متخصص اطفال- ‌پیروزی
ساغر یزدانی -متخصص اطفال- قاسم آباد - بینشریعتی32
احمد حكیمیدانزرگر -متخصص اطفال- احمدآباد - بعدرضا
حمیدرضا حقوقی -متخصص اطفال- عبدالمطلب - ‌كنارداروخانه
شهناز حقیقی -متخصص اطفال- سجاد - اولبزرگمهر
وحید پراگمی -متخصص اطفال- سجاد - ساختمانبهاران
سیمین پرتوی -متخصص اطفال- پرستار
سیدمحمدجواد پری زاده‌ -متخصص اطفال- ابنسینا - ساختمانپزشكان
شمسی رسولی -متخصص اطفال- وکیل آباد - دانشآموز7
محمدعلی رغیب‌ -متخصص اطفال- آزادشهر - چهارراه38متری
رمضانعلی سامی راد -متخصص اطفال- احمدآباد - جنبمحتشمی
علیاصغر طاهریان‌ -متخصص اطفال- قاسم آباد - ‌حجاب‌39
غلامرضا زابلی نژاد -متخصص اطفال- باهنر - بیمارستان سینا
محمود صادق الحسینی -متخصص اطفال- دانشجو3
جواد طباطبایی -متخصص اطفال- احمدآباد - ‌ابوذر21-19
ابوالقاسمیدانزیبدی -متخصص اطفال- سناباد
محمدتقی صراف‌ -متخصص اطفال- ابنسینا
علی اكبر سرجمعی -متخصص اطفال- سناباد - غربیچهارراهارمیدان
سعید سعیدی رضوانی -متخصص اطفال- مقدم - بینچهارراهبرق وسیلو
محمدحسین شفاعی -متخصص اطفال- احمدآباد - ساختمانآینهچی
ایمان كربلایی - متخصص قلب- -متخصص اطفال- امام خمینی - امام
محمد قربانیان‌ -متخصص اطفال- مطهریشمالی - چهارراه35متری
عباس قریبفوقتخصصاعصابكودكاندانشگاه‌ - قبلمیدانتقی آباد
سهیل عبادی -متخصص اطفال- هاشمی نژاد
ویكتوریا عراقی -متخصص اطفال- سناباد - نبشآفرین
هاشم عرفانیان -متخصص اطفال- بلوار وكیل اباد
كاظمیدانغفاری -متخصص اطفال- آزادشهر - امامت‌36
ایرج غفرانی -متخصص اطفال- دانشگاه‌ - بعدجنت
صفرعلی غفرانی -متخصص اطفال- آبكوه‌ - ‌ارمیدانجنوبی
یحیی فخرنبوی -متخصص اطفال- دكترا - ابن سینا
مهدی فرساد -متخصص اطفال- احمدآباد - ‌قائمیدان5
علی آل شیخیابان-متخصص چشم - احمدآباد - پرستار1
عباس پهلوان زاده‌ -متخصص چشم - امامیدانرضا - قبلچهارراهدانش
میرنقی موسوی -متخصص چشم - (فوقتخصصشبكیه‌) ‌امامیدانرضا - میدان بیمارستان
محمدحسین موسوی نیك‌ -متخصص چشم - احمدآباد - نبشعارف‌5
فریدون موشخیان‌ -متخصص چشم - دانشگاه - اولكفایی
علیرضا مهدیزاده‌ -متخصص چشم - احمدآباد - ‌عارف
خداداد مرادیان‌ -متخصص چشم - دانشگاه - ‌شریعتیساختمان‌707
محمدمهدی آریانا -متخصص چشم - مدرس - ساختمان 14
علی گلستانیجراح -متخصص چشم - احمدآباد - ‌عارف‌2
ابوالقاسمیدانمشیرفلسفی -متخصص چشم - بیمارستانامامیدانرضا
امیرحسن خانی -متخصص چشم - تلویزیون
احمدیان شالچی -متخصص چشم - پرستار1
محمدحسن احمدیان شالچی -متخصص چشم - هاشمی نژاد
عباس احمدزاده -متخصص چشم - طلاب - سی متری
غلامحسین اعظمیدانصادقی -متخصص چشم - دانشگاه‌16
علی اکبر بلوریان -متخصص چشم - سجاد - چهارراه بزرگمهر
رضا بااصل‌ -متخصص چشم - دانشگاه‌ - جنببازار
مها جری مقدمیدان- متخصص قلب- ابنسینا - ساختماناطبا
محمد ملكشی - متخصص قلب- مدرس‌ - ساختمان‌14
حسین نادمی - متخصص قلب- احمدآباد - ‌پرستار3
ایرج ناظمیدان- متخصص قلب- چمران
حمید رضا وحید جاجرمیجراح و فوق تخصص - متخصص قلب- احمد اباد -ساختمان پزشكان -
سید محمد محمدی - متخصص قلب- سجاد - بهار5
محمد محمدی - متخصص قلب- سجاد - بینبهاروخیامیدان
اسداله میرزاییجراح و فوق تخصص - متخصص قلب- دانشگاه‌16 - جنببرك
جواد لطفی - متخصص قلب- ‌احمدآباد - كابومسلمیدان
جواد لطفی - متخصص قلب- امامیدانرضا
محمدرضا ابوالفضلی - متخصص قلب- فلسطین‌8
علی اصغر بلوریان‌ - متخصص قلب- احمدآباد - خیابان عارف
محمد برادران رحیمی - متخصص قلب- جنت‌7 - ساختمان‌121
فروغ جوادی - متخصص قلب- احمدآباد - خیابان پرستار
ماشااله دهقانی دشت آبی - متخصص قلب- كوهسنگی4
اسداله داوری - متخصص قلب- ابنسینا1
هاشمی داندانش ثانی - متخصص قلب- چمران‌ - 3راهجمیدانساختمان‌19
اصغر حاتمی - متخصص قلب- احمدآباد - محتشمی
علی حاجی زاده‌ - متخصص قلب- ‌وحدت
علی اصغر دادگر - متخصص قلب- احمدآباد - كلاهدوز8
علیرضا حیدری بكاولی - متخصص قلب- پرستار
منصور حسین زاده اردبیلی - متخصص قلب- ابنسینا - ساختماناطبا
احمد حسینی - متخصص قلب- دانشگاه‌16 - ساختمان‌999
بهروز روحانی - متخصص قلب- ‌ضد - میدان
منوچهر رادپور - متخصص قلب- دانشگاه‌ - اولكفایی
جواد رادفر - متخصص قلب- احمدآباد -
جواد رضائی - متخصص قلب- آزادشهر - نبش چهارراه میلاد
عباسعلی رفیق دوست‌ - متخصص قلب- دانشگاه‌16
اكبر رفیعی تبریزی - متخصص قلب- كویدكترا
مهرداد صادقی اردوبادی - متخصص قلب- احمدآباد - پرستار1
شبستری - متخصص قلب-میدانبیمارستانامامیدانرضا(ع‌) -
سیداحمد سررشته دار - متخصص قلب- احمدآباد - خیابان محتشمی
فضل اله عادلی - متخصص قلب- ‌برق - ‌شیخیابان صدوق
مهدی فلاطونی - متخصص قلب- كویدكترا -
هدایت فاتحی - متخصص قلب- چمران‌ - ساختمانپزشكان
محمد فاضلی - متخصص قلب- كویدكترا -
محمد فاضلی - متخصص قلب- چمران‌ - ساختمانشفا
ابوالحسن فیض‌ - متخصص قلب- سلمانفارسی
هوشنگ فروهر - متخصص قلب- مدرس‌ - بالای داروخانه رضا
شوكت اله مهاجرزاده‌ - متخصص ارتوپدی- احمدآباد
بهروز ناصری - متخصص ارتوپدی- احمدآباد - پرستار1
هادی مخمل باف‌ - متخصص ارتوپدی- احمدآباد - اولقائمیدان
ابوالفضل محمدی - متخصص ارتوپدی- امامیدانرضا - میدان
عباس مدرسی - متخصص ارتوپدی- دانشگاه‌16 - ساختمان‌999
مصطفی نیكنامیدان- متخصص ارتوپدی- احمدآباد - مقابلبیمارستان قائمیدان
سیدمهدی مظلومی - متخصص ارتوپدی- چمران‌11چهارراه1
محمد مظفری - متخصص ارتوپدی- احمدآباد - ‌عارف‌5
جعفر امینی - متخصص ارتوپدی- چمران - چهارراه گلستان
جعفر امینی - متخصص ارتوپدی- چمران‌ - چهارراهگلستان
یوسف اهرابی نژاد - متخصص ارتوپدی- رازی - بیمارستان سینا
محمدرضا اجتماعی - متخصص ارتوپدی- ابن سینا - ساختمان اطبا
محمدعلی اسلامی - متخصص ارتوپدی- دانشگاه‌ - ساختمانساسان
جواد افضلی - متخصص ارتوپدی- سعدی18
ناصر بلوریان‌ - متخصص ارتوپدی- چمران - ‌3راهجمیدان
مهدی بنایی - متخصص ارتوپدی- دانشگاه - مقابلاسرار
محمود بهاری كاشانی - متخصص ارتوپدی- ابنسینا - ساختماناطبا
احمد بهداد - متخصص ارتوپدی- جم - بیمارستان آریا
بیژن ثاقب طالبی - متخصص ارتوپدی- نخریسی - جنبجهاد
فرشید باقری - متخصص ارتوپدی- ‌پرستار
محمد حلاج مقدم - متخصص ارتوپدی- امام رضا - فلكه بیمارستان
محمدجواد دلدار - متخصص ارتوپدی- احمدآباد - اولقائمیدان
محمدرضا داورنیا - متخصص ارتوپدی- پاستور22
اكبر حاج صادقی - متخصص ارتوپدی- ابنسینا1
محمدرضا دارابی - متخصص ارتوپدی- احمدآباد - نبشعدالت‌1
حسن حسن زاده‌ - متخصص ارتوپدی- چمران‌ - ساختمان پزشكانجمیدان
حسن حسن زاده خیاط - متخصص ارتوپدی- پاسداران - مقابل هتل جم
حسن رحیمی - متخصص ارتوپدی- كفایی1
ابوالقاسم یدانرضایی - متخصص ارتوپدی- سجاد - بینچهارراهخیامیدانوبهار
حسین شاهوردیانی - متخصص ارتوپدی- احمدآباد - ملاصدرا38
بیژن طالبی - متخصص ارتوپدی- فدائیاناسلامیدان
عباس طالبیان‌ - متخصص ارتوپدی- ‌احمدآباد - ساختمان‌ 70
محمدرضا شاهرخی - متخصص ارتوپدی- احمدآباد - پرستار1_ ساختمان 20
علیرضا سجادی - متخصص ارتوپدی- احمدآباد - ساختمانسهندزری
علیرضا سجادی - متخصص ارتوپدی- احمدآباد - ساختمانسهندزری
اقبال صدری - متخصص ارتوپدی- احمدآباد - ‌محتشمی
یوسف سروری - متخصص ارتوپدی- گلستان‌ - ساختمانگلستان
سیدرضا شریفی - متخصص ارتوپدی- احمدآباد - ساختمانسهندزر
محمود شكیبانیا - متخصص ارتوپدی- چمران‌11
محمود كاشانی - متخصص ارتوپدی- پاسداران‌ - ‌3راهجم
محمدحسن كیانوش‌ - متخصص ارتوپدی- سجاد - بعدچهارراهخیامیدان
موسی كیاوش‌ - متخصص ارتوپدی- احمدآباد - نبشعارف
محمد قره داغی - متخصص ارتوپدی- احمدآباد - ‌محتشمی
حسن علی زاده‌ - متخصص ارتوپدی- احمدآباد - عارف‌1
حسن عرفانی - متخصص ارتوپدی- احمدآباد - بیننشاط و ابونصر
عباس نوریان‌ -متخصص مغزواعصاب - احمدآباد - پرستار1
محمدهاشمی دانمحمودیان‌ -متخصص مغزواعصاب - باهنر -
سیدعلی میلانی -متخصص مغزواعصاب - بولوار فردوسی - خیابان ابنسیناشرقی
آخوندیان‌ -متخصص مغزواعصاب - احمدآباد -
جلیل مختاری -متخصص مغزواعصاب - مدرس‌ - بالای داروخانه رضا
علی میرزایی -متخصص مغزواعصاب - عارف - عارف 10
كریمیداننیكخواه‌ -متخصص مغزواعصاب - دانشگاه - كفایی
حسین مشهدی نژاد -متخصص مغزواعصاب - چمران‌11 -
بهرام مطلق -متخصص مغزواعصاب - دانشگاه -
محمدرضا نقابیان‌ -متخصص مغزواعصاب - ‌چمران‌ - میدان سعدی
حبیباله نعمتی -متخصص مغزواعصاب - ‌ابنسینا - ساختمانپزشك
غلامرضا امیرشیبانی -متخصص مغزواعصاب - كوهسنگی - بیمارستان مهر
علی اصغر ابراهیمی -متخصص مغزواعصاب - احمدآباد - بهشت 1 - پلاک 9
علی اصغر ابراهیمی -متخصص مغزواعصاب - احمدآباد - بهشت‌1
محمدرضا احصایی -متخصص مغزواعصاب - كوهسنگی - ‌اسدی4
فرح اشرف زاده‌ -متخصص مغزواعصاب - احمدآباد - خیابان پرستار
سعید اسكندری -متخصص مغزواعصاب - وكیلآباد16 - بالایداروخانه
سعید اسكندری -متخصص مغزواعصاب - وکیل آباد - تربیت
محمدمهدی اعتمادی -متخصص مغزواعصاب - احمدآبادخیابان- عارف‌5
محمدرضا بهادرخان -متخصص مغزواعصاب - احمدآباد - قائم
محمدرضا تلافیان‌ -متخصص مغزواعصاب - دانشگاه‌ - نبشكشفق
فخرالدین توكلی -متخصص مغزواعصاب - احمدآباد - پرستاروعدالت
غلامحسین بهروز -متخصص مغزواعصاب - احمدآباد - خیابان بهشت
بهرامیدان بهرامی -متخصص مغزواعصاب - دانشگاه‌16 - ساختمان‌999
علیرضا بیرجندی -متخصص مغزواعصاب - مدرس -
عزیزالله تقوی -متخصص مغزواعصاب - ابن سینا - ساختمان اطبا
عزیزاله تقوی -متخصص مغزواعصاب - ابنسینا - ساختماناطباض
سعید حائری مهنه‌ -متخصص مغزواعصاب - بهشتی25 -
رضا حائریان‌ -متخصص مغزواعصاب - قائمیدان- نبشكفایی
عزیزاله حاتمی -متخصص مغزواعصاب - سناباد - نبشآفرین
ابوالحسن پیش نماز -متخصص مغزواعصاب - ضد - دهمیدانمهتاب
منیژه شوكتی -متخصص مغزواعصاب - دانشگاه‌ - بعدچهارراهدكترا
حمید طوفانی -متخصص مغزواعصاب - احمدآباد - ‌محتشمی
سیدهاشمی دانسپهری -متخصص مغزواعصاب - سناباد -
سیدهاشمی دانسپهری -متخصص مغزواعصاب - میدان ضد -
محمدرضا طالب‌ -متخصص مغزواعصاب - احمدآباد - نبشپرستار
عبدالصالح صالحی -متخصص مغزواعصاب - دانشگاه‌ - قبلكفایی
حسین صالحیار -متخصص مغزواعصاب - ‌احمدآباد - كابومسلمیدان
عبدالحسین طاهری -متخصص مغزواعصاب - ‌دكترا - ابتدا
محمد شافعی -متخصص مغزواعصاب - دانشگاه‌ - ساختمانساسان
سیدعلیرضا ضیایی -متخصص مغزواعصاب - چمران‌ - ساختمانپزشكان
رضا صدرنبوی -متخصص مغزواعصاب - سناباد - ساختمان‌77
وحید سعادتیان‌ -متخصص مغزواعصاب - احمدآباد - 3راهراهنماییساختمانگل
جراح صفایی -متخصص مغزواعصاب - احمدآباد -
حسن كریمی اعصاب فوق تخصص فلج مغزی احمدآباد - ابوذر
قربانعلی قلوبی -متخصص مغزواعصاب - گاز - چهارراه7
ادریس علی خواه‌ -متخصص مغزواعصاب - مطهری13-11 -
حمید عضدی نیا -متخصص مغزواعصاب - دانشگاه‌16 -
عبداله فرساد -متخصص مغزواعصاب - دكترا - آخرخیابان مسعود
رضا مهدوی -متخصص ارولوژی - احمدآباد - ‌پرستار
جمشید محمدزاده‌ -متخصص ارولوژی - احمدآباد - ‌بهشت
محمدزاده رضایی -متخصص ارولوژی - احمدآباد - ‌پرستار1
مهدی لطفی -متخصص ارولوژی - دكترا -
بهمن احتشامی دانراد -متخصص ارولوژی - مدرس‌ - بالای داروخانه رضا
ابوالفضل اقوامی -متخصص ارولوژی - دكترا - ابنسینا
ایرج افتخارشاهرودی -متخصص ارولوژی - سجاد - نبشهدایت
وهاب بنكدار -متخصص ارولوژی - چمران - ‌مقابلبنیادشهید
سید رحیم تقوی رضوی زاده -متخصص ارولوژی - گلستان - ساختمان گلستان
رحیمیدانتقوی رضوی زاده‌ -متخصص ارولوژی - گلستان‌ - ساختمانگلستان
محمدامیر خمر -متخصص ارولوژی - خیامیدان- بعدهدایت
علیرضا حاکمی برآبادی -متخصص ارولوژی - احمدآباد - خیابان عارف
علی اصغر یارمحمدی -متخصص ارولوژی - مدرس‌ - بالای داروخانه رضا
علیرضا حاكمی -متخصص ارولوژی - احمدآباد - خیابان عارف
محمد خدابخشیان‌ -متخصص ارولوژی - احمدآباد - نبشبهشت
جمشید رشیدی -متخصص ارولوژی - چمران - ساختمانشفا
علی شمسا -متخصص ارولوژی - ابنسینا - ساختمانپزشكان
فریدون شاملو -متخصص ارولوژی - مطهریجنوبی -
داریوش سیروس -متخصص ارولوژی - مطهری شمالی -
سید جعفر شریعت رضوی -متخصص ارولوژی - احمدآباد - اول پرستار
امین كدخدایان‌ -متخصص ارولوژی - گلستان‌ -
غلامرضا عباس زاده‌ -متخصص ارولوژی - ‌امامیدانرضا - میدان
محمدباقر نورالهیان‌ - متخصص داخلی - امامیدانخمینی - ‌ثبت
فریدون مهدویان‌ - متخصص داخلی - رازی -
كریمیدانپورعماد - متخصص داخلی - راهنمایی16 -
رحمت اله مختاری - متخصص داخلی - آبكوه‌ - ‌آفرین
علی مختاری فر - متخصص داخلی - مدرس‌ -مجتمع تجاریمدرس
فرزین مجیدفیاض‌ - متخصص داخلی - احمدآباد - ‌عدالت‌1
سیروس محسنی - متخصص داخلی - قاسمیدانآباد - چهارراه ورزش
مهدی نجف زاده‌ - متخصص داخلی - کوهسنگی - اسدی20
هوشنگ آرین‌ - متخصص داخلی - احمدآباد - خیابان ابوذر3
ابراهیمیدانآریان‌ - متخصص داخلی - كوهسنگی - جنبپاسگاه
ابراهیمیدان نعمت پور - متخصص داخلی - خسروی -
منوچهر معتكف‌ - متخصص داخلی - انگل شناس دانشگاه - میدان شریعتی
هوشنگ انوری - متخصص داخلی - احمدآباد - ‌بهشت‌1
حمید امیری - متخصص داخلی - احمدآباد - خیابان رضا16
غلامعلی انصاری - متخصص داخلی - ‌وكیلآباد - بین سیدرضی و
سیدحسین احمدی حسینی - متخصص داخلی - ‌دانشگاه‌ - ساختمانساسان
عبدالرئوف احراری - متخصص داخلی - ابنسینا - ساختماناطبا
احمد اربابی - متخصص داخلی - جمیدان- ساختمانجمیدان
رجب علی اصغری - متخصص داخلی - بهار - فلکه برق، اول بهار
علیرضا اعتمادی - متخصص داخلی - طلاب‌ - خیابان 3
فرهاد یاوری - متخصص داخلی - احمدآباد - بعد رضا16
محمدمهدی خراسانی - متخصص داخلی - سجاد - نبشزنبق
احمد گیفانی - متخصص داخلی - چهارراه عباسی -
سیدحسن رضوی - متخصص داخلی - ‌وكیلآباد - خیابانفراهانی6
سنگ چولی - متخصص داخلی - بهشتی -میدانكوشهای
حسن شهبازی - متخصص داخلی - تغذیه ورژیمیدانغذایی میدان شهدا -
علی سمیع زاده‌ - متخصص داخلی - دانشگاه - میدان شریعتی
علی شهرستانی - متخصص داخلی - احمدآباد - ‌ابوذر
غلامعلی زارع‌ - متخصص داخلی - آلرژی مدرس‌ - بالایداروخانه رضا
عباس شیردل‌ - متخصص داخلی - احمدآباد -
احمد شریعتی - متخصص داخلی - خواجهربیع‌44 -
محمد شریف‌ - متخصص داخلی - احمدآباد - خیابان رضا14-12
محسن شفیع خراسانی - متخصص داخلی - ترك اعتیاد وكیلآباد - بولوار دانشجو14
حسین كشوری - متخصص داخلی - ابنسینا - ساختماناطبا
حسین عطایی - متخصص داخلی - خون شناسی رجایی - شاهینفر
ابراهیمیدانعصارنیا - متخصص داخلی - خواجهربیع‌48‌‌ - یعقوبی
ابوالقاسمیدانفنونی - متخصص داخلی - آزادشهر - بولوار معلمیدان
عباس فومنی - متخصص داخلی - آزادشهر - بعدمعلمیدان10
عباس فیض اله‌ - متخصص داخلی - طلاب‌ - ‌ابوذر12
عبدالرحیمیدانفریدونی راد - متخصص داخلی - توحید - روبرومسجدحیدری
زهره موسوی-متخصصغدد-دانشگاه‌16 - ساختمان‌999
رباب ابوترابی-متخصصغدد-احمدآباد - عارف‌2
پرویز اظهری-متخصصغدد-احمدآباد - ساختمان‌44
محمدحسن خزاعی-متخصصغدد-احمدآباد - ملاصدرا
رضا رجبیان‌-متخصصغدد-دانشگاه‌ - خیابان كفایی
نرگس وثوق گرایلی -اپتیومتریست- میدان توحید -
سودابه میرزایی -اپتیومتریست- دانشگاه‌ - اولكفایی
جواد هرویان‌ -اپتیومتریست- احمدآباد - پرستار1
نازنین پاك نهاد -اپتیومتریست- پرستار1
مجید ترابی -اپتیومتریست- گلستانغربی
جمشید خوش دل‌ -اپتیومتریست- احمدآباد - خیابان محتشمی
محمدجواد خوش سیما -اپتیومتریست- گلستان
رمضانعلی رحمتی -اپتیومتریست- چمران - 3راهجمیدانساختمانپزشكانجمیدان
امیر رحیمیان مشهد -اپتیومتریست- سجاد - مقابل میلاد
زهره عمادزاده‌ -اپتیومتریست- دانشگاه - ‌دكتراساختمانابنسینا
فریده توتونیان‌ -لیسانس مامایی -خواجهربیع‌ - خیابان خوش
راضیه طلایی -لیسانس مامایی -میدان راهنمایی - قبلفلسطین
طاهره قصیمیدان-لیسانس مامایی -احمدآباد - ‌رضا20
عباس خادمیدانثامنی -متخصصآسیب شناسی-رازی10 -
سیدغلامرضا میرحسینی - متخصص داخلی - ریه احمدآباد - ساختمان‌85
علی آزرمیدان- متخصص داخلی - ریه مدرس‌ -
فریدون پازند - متخصص داخلی - ریه كویدكترا -
پرویز اصفهانی زاده‌ - متخصص داخلی - ریه كوهسنگی - ‌محتشمی17
محمد توحیدی - متخصص داخلی - ریه دكترا - چهارراه
اصغر رضایی - متخصص داخلی - ریه فلسطین‌18 -
مهدی كشمیری - متخصص داخلی - ریه چمران - ‌3راهجمیدان
سیدجواد قریشی - متخصص داخلی - ریه وکیل آباد - ‌7تیر1
داود عطاران‌ - متخصص داخلی - ریه محتشمی -
هاشمی دانمهدیزاده‌ - متخصص داخلی - - متخصص قلب- دانشگاه‌ - بعد چهارراه دكترا
جواد منصوری - متخصص داخلی - - متخصص قلب-میدانشهدا - ساختمان‌66
سیدحسن هاشمیان‌ - متخصص داخلی - - متخصص قلب- ابنسینا -
حمید ولی زاده مقدمیدان- متخصص داخلی - - متخصص قلب- مطهری44-42 -
یوسف اخوین‌ - متخصص داخلی - - متخصص قلب- سجاد - چهارراهبزرگمهر
محمد تفرشی - متخصص داخلی - - متخصص قلب- سجاد - چهارراهبزرگمهر
زهرا جهان آرا - متخصص داخلی - - متخصص قلب- سردادور - كارضاقدس
جواد رضایی - متخصص داخلی - - متخصص قلب- زیباشهر3 -
مهدی عمادزاده‌ - متخصص داخلی - - متخصص قلب- احمدآباد - ‌قائمیدان
علیرضا عطاری - متخصص داخلی - - متخصص قلب- آزادشهر - امامت‌9
علیرضا عطاری - متخصص داخلی - - متخصص قلب- ابنسینا - ساختمان‌207
خسرو نوربخش‌ - متخصص داخلی - گوارش احمدآباد - نبشعارف
حسن وثوقی نیا - متخصص داخلی - گوارش كلاهدوز -
كاظمیدانامینی - متخصص داخلی - گوارش ابنسینا - ساختماناطبا
عباس اسماعیل زاده‌ - متخصص داخلی - گوارش چمران - ‌3راهجمیدانساختمانشفا
سعید یزدچیان‌ - متخصص داخلی - گوارش دانشگاه‌ - قبلمیدانتقیآباد
احمد خسروی - متخصص داخلی - گوارش احمدآباد - ‌محتشمی
داود شریفی - متخصص داخلی - گوارش احمدآباد - اولپرستار
حسن سعادت نیا - متخصص داخلی - گوارش احمدآباد - خیابان عارف‌5
شهین سعادتیان‌ - متخصص داخلی - گوارش احمدآباد - بینپاستوروقائمیدان
احمد صفاری - متخصص داخلی - گوارش پرستار1 -
فرقانی - متخصص داخلی - گوارش ابوطالب‌ - قبلمیدانعبدالمطلب
مسیح نقیبی - متخصص داخلی - کلیه ابنسینا - ساختماناطبا
عطااله بهروز اقدمیدان- متخصص داخلی - کلیه احمدآباد -عارف
محمدرضا هاتف‌ - متخصص داخلی - روماتولوژی دانشگاه‌16 - ساختمان‌ 999
مسعود ثقفی خادمیدان- متخصص داخلی - روماتولوژی احمدآباد - خیابان محتشمی
ژاله شریعتی - متخصص داخلی - روماتولوژی احمدآباد - عارف‌2
منوچهر لاری(محمدزاده‌) - متخصص داخلی - خون احمدآباد - ‌بهشت‌2
محمود جعفرزاده‌-جراح پلاستیک -احمدآباد - ساختمانآینهچی
 

ادامه مطلب

 

 

 

سایتهای  مرتبط :

www.siavashataee.ir

www.siavashataee.com

www.loknatzaban.org

www.goftardarmani.com

www.goftardarmanikaraj.ir

www.slpkaraj.ir

www.kardarmanikaraj.ir

www.otkaraj.ir

www.vazir.org

www.medu-karaj.ir

www.loknatshekan.ir

www.pff-rhs.ir

www.farahmandpoor.ir

www.farahmandp0ur.ir

www.karaj-medu.ir

www.google-map.ir

www.googlegame.ir

www.googleimage.ir

www.googleonline.ir

www.speech-therapy.ir

www.pouyeshclinic.ir

www.googlemovies.ir

www.goftardarmanionline.ir

www.hamejaa.ir

www.goftareravan.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  

 

 

 
 

دسترسی به قسمت مشاوره

1   2    3     4   5    6     7      8     9     10   11    12    13     14    15     16   17    18   19    20.......next


 

 

             

 

    آخرین نوشته ها

     

       مقالات سیزدهمین کنگره گفتاردرمانی سال  94  

              قسمت       1   2   3   4   5     6   7   8    9   10   11    12    13 

        ایندکس 1 آفازیا

       ایندکس 2 آفازیا

        ایندکس 3 آفازیا

        آفازی شناسی  ( مقدمه )

        آناتومی گفتار

        روند بیان کردن یک کلمه در مغز

        آفازی عبارتست از هر گونه اختلال در یک یا چند جنبه از

       علایم آفازیا      پارافازیا       اختلال در روان بودن گفتار  

       اختلالات مربوط به درک از طریق شنیداری       اختلال در خواندن و نوشتن

        آپراکسی

       تقسیم بندی آفازیا

       آفازیا بیانی    آفازی درکی  

       آفازیا بیانی   ضایعه  منطقه بروکا

       آفازی آمنزی

       پارافازیا

       آفازیا انتقالی

       آفازی درکی  ضایعه منطقه ورنیکه

       اختلال در محاسبه   سندرم گرتسمن

       میوتیسم

       علائم بیماران آفازیک

       عملکردهای فونکسیونهای حرکتی کرتکس مغز

       مناطق ارتباطی حسی

       ضایعه مناطق آنگولار

       علل آفازی

       عملکرد فونکسیونلهای حرکتی کرتکس مغز

       مناطق حسی ارتباطی

       ضایعه بر آمدگی آنگولار

       استفاده از اشاره و تقلید مفید ترین روش در آموزش مجدد بیماران آفازیک برای درک کلمات
      بسیاری از بیماران آفازیک شناخت خود را از تصور بدن از دست داده اند
       تمرینات تربیت شنیداری
       تشخیص افتراقی بین آفازی و تعدادی از بیماریهایی که در زبان ایجاد اختلال می کند
       تشخیص آفازی از سایکوز
       فلج شدن زبان یا تارهای صوتی
      موتیسم ارادی یا موتیسم هیستریکی
        پیش اگهی آفازی
        آفازی با نقصهای غیر زبانی
       اشکالات عاطفی بیماران آفازیک

       سرخوردگی ناشی از دست دادن زبان

       اختلالات رفتاری

       افسردگی پس از آفازی

       سرگرمیها در بیماران آفازیک
       
مشکلات بیماران مبتلا به همی پلژی

      انواع نرم افزارهای کامپیوتری    audio editor & recorder

      روز جهانی آگاهی از لکنت

      چک لیست آزمون اعطای تاییدیه ی انجام استروبوسکوپی 

       جدول کدها و ارزش نسبی خدمات گفتار درمانی

       گزارشی از جلسه مشترک انجمن علمی و صنفی گفتار درمانی ایران
      افسردگي كودكان

     درمان یکپارچگی حسی شنیداری توسط گفتار درمانگران(AIT)

     گفتار یک توانایی انسانی است وهیچ موجود دیگری قادر نیست آن را درک کند و مورد استفاده قرار دهد

      این نظریه معتقد است که فرد الکن زمینه های نارسایی تفکر زبانی نظری را به ارث می برد نه خود لکنت را طرفداران این نظریه با توارث

      در صورت مشاهده اين علائم در كودك خود براى ارزيابى بيشتر به پزشك متخصص مراجعه كنيد

      در این شیوه به والدین نیز به صورت گروهی اطلاعاتی ارائه می شود. اولین هدف این گروه ها آگاه ساختن والدین از

      درمان بر اساس مدل آی سی اف

       علایم اوتیسم (autism spectrum disorder) در حداقل 60 سندرم نورولوژیک، متابولیک و ژنتیکی دیده می شود. حدوداً در10% بیماران مبتلا به این سندرم ها

       تحقیقات نشان می دهد اندازه مغز در بروز بیماری اوتیسم (autism spectrum disorder) موثر است.  

       کودک نمی تواند نه بشنود

       ایسکانیوز ـ کارشناسان پزشکی پس از تحقیقات فراوان دریافتند اسب سواری درمانی راهی برای بهبود وضعیت کودکان مبتلا به فلج مغزی است.

       ابزار شدت لکنت اولیه ابزاری به منظور تاثیر درمان در عملکردهای بازبینی تاثیرات درمان در عملکردهای بالینی و همچنین ابزار تحقیق برای مطالعه

       مهارتهای حرکتی درشت و ظریف دست در کودکان برای حفظ استقلال و توسعه سایر تواناییها نظیر خود یاری، بازی، مهارتهای اجتماعی و تحصیلی

       روانپزشكي كودك و نوجوان، كم تواني ذهني، ارزيابي، نوزادان، كودكان

       نورون های آینه ای پژوهشگراني كه در زمينه زيست - عصب شناسي تحقيق مي‌كنند در تازه‌ترين مطالعات خود به اين نتيجه رسيده‌اند كه آن

       اختلال‌ رشد بچه‌ عبارت‌ است‌ از ناتوانی‌ شیرخواران‌ یا کودکان‌ از رشد و نموی‌ طبیعی‌. این‌ واژه‌ تا زمانی‌ استفاده‌ می‌شود که‌ تشخیص‌ خاصی‌ برای‌

       روشهاي اصلاح و درمان لکنت (stuttering)

       اثر عصاره جينكوبيلوبا بر ديسكينزي دهاني- صورتي القا شده توسط هالوپريدول در رت

       درمان افراد آفازیک

       براساس يافته هاي محقان جهاد دانشگاهي , ليزر پرتوي قرمز در درمان آکنه و لگاريس موثرتر از ليزر مادون قرمز است

       زنان در دوران ميانسالي بيشتر دچار استرس مي‌شوند

        Dramatically Reduces Stuttering

       يكي از راه هاي درمان شب ادراري ، درمان با بازتاب هاي شرطي است ، اما تا چه حد عاقلانه خواهد بود كه ما

       عجله نکنید یه این بچه خودش بزرگ بشه درست میشه این بچه فقط تاخیر داره

 •  


        مواردی که ما می توانیم  به یاری شما بشتابیم :

  •    آخرین تحقیقات و یافته ها

  •    آخرین محصولات توانپزشکی در رفع مشکلات شما

  •                     ارائه برنامه های درمانی  توانبخشی  و  مشاوره

  •                     ارائه نرم افزارهای گفتاردرمانی - بیوفیدبک تراپی لکنت (stuttering) بصورت خانگی و کلینیکی - ارائه نرم افزارهای آموزشی  از پیش دبستان تا راهنمایی و بالاتر مطابق نیازهای فردی افراد - ارائه نرم افزارهای آموزشی  آفازی و درمان گفتاری افراد سکته ای و ...

  •                       معرفی مراکز درمانی

  •                      معرفی درمانگران و متخصصین

  •                     معرفی مراکز درمانی که به وجود شما  نیاز دارند .

  •                     مشاوره در مورد مشکلات کودک شما .


  •  

  • مرکز گفتار توان گستر - کرج - رجایی شهر -  بلوار انقلاب - بین سیزدهم و چهاردهم - نبش میدان اتحاد - ساختمان آراد - طبقه دوم - تعیین نوبت با وقت قبلی


   تماس بین ساعات 19 الی 20 روزهای غیر تعطیل

  •  
  •       34405830-026-09121623463
    
    

   

 •  

       

   

   

     

   

       
     

   

       
     

   

   

   

     

  تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه گفتار توان گستر می باشد  

     
     

                                                                                                 

     
   

                         برگشت به صفحه قبلی                                       برگشت به صفحه اصلی                                           صفحه بعدی