محمدکریم نعمت الهی فوق تخصص چشم |مجهزترین گفتاردرمانی 09121623463

محمدکریم نعمت الهی فوق تخصص چشم |مجهزترین گفتاردرمانی 09121623463   امید صالح پور تخصص: متخصص جراحی پلاستیک و انحراف چشم (اکولوپلاستی) فوق تخصص: فوق تخصص انحراف و چشم پزشکی کودکان استان تهران، شهر تهران، جمالزاده شمالی، نرسیده به بلوار کشاورز، ش. 155، ک.پ : 1418854368   رضا اسدی تخصص: متخصص چشم (افتالمولوژی) فوق تخصص: فوق تخصص انحراف و چشم پزشکی کودکان استان تهران، شهر تهران، میدان توحید، خیابان اول ستارخان، پلاک 16   زهرا عرفانی تخصص: متخصص چشم (افتالمولوژی) فوق تخصص: فوق تخصص انحراف و چشم پزشکی کودکان استان تهران،…

Read More

فرامرز انوری فوق تخصص چشم |مجهزترین گفتاردرمانی 09121623463

فرامرز انوری فوق تخصص چشم |مجهزترین گفتاردرمانی 09121623463   امید صالح پور تخصص: متخصص جراحی پلاستیک و انحراف چشم (اکولوپلاستی) فوق تخصص: فوق تخصص انحراف و چشم پزشکی کودکان استان تهران، شهر تهران، جمالزاده شمالی، نرسیده به بلوار کشاورز، ش. 155، ک.پ : 1418854368   رضا اسدی تخصص: متخصص چشم (افتالمولوژی) فوق تخصص: فوق تخصص انحراف و چشم پزشکی کودکان استان تهران، شهر تهران، میدان توحید، خیابان اول ستارخان، پلاک 16   زهرا عرفانی تخصص: متخصص چشم (افتالمولوژی) فوق تخصص: فوق تخصص انحراف و چشم پزشکی کودکان استان تهران، شهر…

Read More

علیرضا خداییانی فوق تخصص چشم |مجهزترین گفتاردرمانی 09121623463

علیرضا خداییانی فوق تخصص چشم |مجهزترین گفتاردرمانی 09121623463   امید صالح پور تخصص: متخصص جراحی پلاستیک و انحراف چشم (اکولوپلاستی) فوق تخصص: فوق تخصص انحراف و چشم پزشکی کودکان استان تهران، شهر تهران، جمالزاده شمالی، نرسیده به بلوار کشاورز، ش. 155، ک.پ : 1418854368   رضا اسدی تخصص: متخصص چشم (افتالمولوژی) فوق تخصص: فوق تخصص انحراف و چشم پزشکی کودکان استان تهران، شهر تهران، میدان توحید، خیابان اول ستارخان، پلاک 16   زهرا عرفانی تخصص: متخصص چشم (افتالمولوژی) فوق تخصص: فوق تخصص انحراف و چشم پزشکی کودکان استان تهران، شهر…

Read More

علی رضایی شکوه فوق تخصص چشم |مجهزترین گفتاردرمانی 09121623463

علی رضایی شکوه فوق تخصص چشم |مجهزترین گفتاردرمانی 09121623463   امید صالح پور تخصص: متخصص جراحی پلاستیک و انحراف چشم (اکولوپلاستی) فوق تخصص: فوق تخصص انحراف و چشم پزشکی کودکان استان تهران، شهر تهران، جمالزاده شمالی، نرسیده به بلوار کشاورز، ش. 155، ک.پ : 1418854368   رضا اسدی تخصص: متخصص چشم (افتالمولوژی) فوق تخصص: فوق تخصص انحراف و چشم پزشکی کودکان استان تهران، شهر تهران، میدان توحید، خیابان اول ستارخان، پلاک 16   زهرا عرفانی تخصص: متخصص چشم (افتالمولوژی) فوق تخصص: فوق تخصص انحراف و چشم پزشکی کودکان استان تهران،…

Read More

صدیقه چینی چیان فوق تخصص چشم |مجهزترین گفتاردرمانی 09121623463

صدیقه چینی چیان فوق تخصص چشم |مجهزترین گفتاردرمانی 09121623463   امید صالح پور تخصص: متخصص جراحی پلاستیک و انحراف چشم (اکولوپلاستی) فوق تخصص: فوق تخصص انحراف و چشم پزشکی کودکان استان تهران، شهر تهران، جمالزاده شمالی، نرسیده به بلوار کشاورز، ش. 155، ک.پ : 1418854368   رضا اسدی تخصص: متخصص چشم (افتالمولوژی) فوق تخصص: فوق تخصص انحراف و چشم پزشکی کودکان استان تهران، شهر تهران، میدان توحید، خیابان اول ستارخان، پلاک 16   زهرا عرفانی تخصص: متخصص چشم (افتالمولوژی) فوق تخصص: فوق تخصص انحراف و چشم پزشکی کودکان استان تهران،…

Read More