نارسایی دریچه قلب |تخصصی ترین گفتار درمانی درمهرویلا کرج 09121623463

نارسایی دریچه قلب |تخصصی ترین گفتار درمانی درمهرویلا کرج 09121623463

قلب دارای دو دریچه بین بطن‌ها و دهلیزها است که هنگام انقباض قلب بسته می‌شوند. منظور از نارسایی دریچه بازگشت خون از این دریچه‌ها به دهلیزها هنگام انقباض قلب است.

دریچه‌های قلب

دریچه میترال ( mitral ) دریچه‌ای است که بین دهلیز چپ و بطن چپ قلب قرار گرفته‌است و شامل دو لت ( دو تکه) است. به طور طبیعی دهانه‌های این دریچه هنگام دیاستول باز است و خون از دهلیز چپ وارد بطن چپ می‌شود. طی انقباض بطن چپ (سیستول) دریچه میترال بسته نگه داشته می‌شود.

دریچه سه لتی دریچه‌ای است که بین دهلیز راست و بطن راست قلب قرار گرفته‌است . به طور طبیعی دهانه‌های این دریچه هنگامدیاستول باز است و خون از دهلیز راست وارد بطن راست می‌شود. طی انقباض بطن راست (سیستول) دریچه سه لتی بسته نگه داشته می‌شود.

انواع و درمان نارسایی دریچه قلب

بدیهی است ما دو نوع نارسایی دریچه قلب داریم نارسایی دریچه میترال و نارسایی دریچه سه لتی البته ممکن است در بیماریهایی مانند عوارض تب رماتیسمی نارسایی هر دو دریچه را همزمان داشته باشیم. درمان بسته به شرایط بیمار می‌باشد.

Related posts