معرفی پروتکل درمان تلفیقی کنترل بازداری و نامیدن بدون خطا برای کاهش نقایص بازیابی واژگانی در بیماران مبتلا به آفازی|گفتار توان گستر اشتراکی

معرفی پروتکل درمان تلفیقی کنترل بازداری و نامیدن بدون خطا برای کاهش نقایص بازیابی واژگانی در بیماران مبتلا به آفازی|گفتار توان گستر اشتراکی

 

مقدمه: یکی از علل اصلی نقایص بازیابی واژگانی در بیماران مبتلا به آفازی، کاهش کارآیی سیستم کنترل

بازداری بدنبال آسیب مغزی است که اغلب با تداخل فعال سازی هم زمان آیتم های معنایی و واجی مشخص می شود

که منجر به بروز پارافازی معنایی و پارافازی واجی می گردد گزارشهای موردی درباره این بیماران نشان می دهند

که نقایص کنترل بازداری و نقایص زبانی اغلب در افراد مبتلا به آفازی هم رویداد هستند و منجر به بازیابی کند و

بی دقت واژگان نسبت به افراد سالم می گردد در این پژوهش مقدماتی به معرفی یک پروتکل درمانی تلفیقی بر

مبنای تکالیف کنترل بازداری و روش نامیدن بدون خطا برای کاهش نقایص بازیابی واژگانی در بیماران مبتلا به

آفازی پرداخته شده است

روش بررسی: در این مطالعه مقطعی 9 بیمار مبتلا به آفازی ناروان تحت درمان با پروتکل درمان تلفیقی به مدت

39 جلسه در چهار هفته متوالی قرار گرفتند جهت ارزیابی عملکرد بازیابی واژگانی بیماران از آزمون های نامیدن

تصویری موازی (PPNT) ، تکلیف تکرار کلمه 0ناکلمه (WR/NWR) ، تطابق تصویر-کلمه واجی و معنایی

(WPMs/p) ، آزمون استروپ و شاخص کفایت ارتباطی استفاده شد  بیماران در مراحل قبل و بعد از درمان و

یک ماه بعد از درمان ارزیابی شدند

یافته ها: نمرات آزمون های نامیدن تصویری موازی، تکلیف تکرار کلمه 0ناکلمه، تطابق تصویر-کلمه، آزمون

استروپ و شاخص کفایت ارتباطی بیماران در طول زمان بهبود پیدا کرد 4041 )

برای متغیرهای آزمون نامیدن در مرحله پس آزمون اندازه اثر بزرگ ، آزمون استروپ در مراحل پس آزمون و

پیگیری اندازه اثر متوسط، تطابق تصویر کلمه )واجی( در مرحله پیگیری اندازه اثر متوسط مشاهده شد اندازه اثر

بزرگ برای متغیرهای PPNT و NWR در ارزیابی بعد از درمان، اندازه اثر متوسط در ارزیابی پیگیری در

متغیرهای WR ، WPMp و تداخل گزارش شد

نتیجه گیری: نتایج این مطالعه مقدماتی نشان داد که درمان تلفیقی منجر به بهبودی در عملکرد بازیابی واژگان در

بیماران مبتلا به آفازی می شود

واژه کلیدی: آفازی، نقایص بازیابی واژگانی، سیستم کنترل بازداری، درمان نامیدن بدون خطا


behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
siavashataee.com
goftardarmani.com
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts