بررسی کیفیت صدای بزرگسالان فارسی زبان با صدای به هنجار و مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس : “تحلیل سپسترال “|گفتار توان گستر بلوارانقلاب

بررسی کیفیت صدای بزرگسالان فارسی زبان با صدای به هنجار و مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس : “تحلیل سپسترال “|گفتار توان گستر بلوارانقلاب

 

هدف: صدا به عنوان محصول یک مکانیسم چندبعدی متأثر از عملکرد سیستم عصبی است مالتیپل اسکلروزیس یکی از بیماری های

عصبی مزمن و با علتی ناشناخته است که از ابتدایی ترین نشانه های آن گرفتگی صدا است به دلیل فقدان وجود ضایعه در حنجره این

بیماران، ارزیابی آکوستیک خصوصاً شیوه ی ارزیابی ها- فرکانس وابسته- درمیان روش های ارزیابی اختلالات صوتی، اهمیت به سزایی

دارد این پژوهش باهدف بررسی ویژگی های آکوستیک افراد مبتلابه مالتیپل اسکلروزیس و مقایسه ی آن با همتایان طبیعی انجام شد

روش بررسی: در این مطالعه ی تحلیلی – مقطعی صدای 34 فرد سالم ) 31 مرد و 31 زن( و 34 فرد مبتلابه مالتیپل اسکلروزیس ) 31 مرد

و 31 زن( در بازه ی سنی 94 تا 64 ساله با در نظر گرفتن معیارهای ورودِ موردبررسی قرار گرفت تحلیل آکوستیک با استفاده از

نرم افزار “Speech Tool” ، در تکالیف کشیدن واکه 0 a 0 و خواندن متن استاندارد با محاسبه پارامترهای برجسته ترین قله ی سپسترال

( Cepstral Peak Prominence یا CPP ( و برجسته ترین قله ی سپسترال تعدیل شده ) Cepstral Peak Prominence-Smoothed یا CPPS ( صورت گرفت داده های به دست آمده به کمک آزمون آماری تی مستقل تجزیه و تحلیل شد

یافته ها: مقادیر CPP و CPPS در زنان طبیعی در هر دو تکلیف کشیدن واکه و خواندن متن به طور معنی داری بیشتر از زنان مبتلابه

اماس بود ( P<) 4041  در گروه مردان مقادیر CPP و CPPs در گروه طبیعی فقط در تکلیف کشیدن واکه 0 a 0 به طور معنی داری بیشتر

از مردان مبتلابه اماس بود ( P<) 4041 و نه در تکلیف خواندن متن ) P>) 4041

نتیجه گیری: تعیین ویژگی های صوتی بیماران مبتلابه مالتیپل اسکلروزیس، به عنوان یکی از ابزارهای تشخیص اختلالات صوتی در این

گروه از بیماران قابل استفاده است نتایج نشان دهنده ی ضرورت توجه ویژه به صدای افراد مبتلا خصوصاً گروه زنان مبتلا به اماس در

مراحل ابتدایی بیماری می باشد


behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
siavashataee.com
goftardarmani.com
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts