بررسی جامع فعالیت بالینی انجام شده روی 2666 فرد دارای لکنت: راهنمای بالینی هشت بهشت برای لکنت- ویرایش چهارم|گفتار توان گستر شاهین ویلا

بررسی جامع فعالیت بالینی انجام شده روی 2666 فرد دارای لکنت: راهنمای بالینی هشت بهشت برای لکنت- ویرایش چهارم|گفتار توان گستر شاهین ویلا

 

مطالعه حاضر نیز ارائه ویرایش چهارم راهنمای بالینی هشت بهشت برای لکنت می باشد

روش بررسی:

به منظور دستیابی به راهنمای بالینی هشت بهشت از روش های مختلف اسنادی و کتابخانه ای، کمی و کیفی در قالب یک طرح ترکیبی

متوالی استفاده گردید همچنین داده های بدست آمده از خدمات بالینی ارائه شده به 3644 فرد دارای لکنت مراجعه کننده به نویسنده در

طی 2 سال، مورد بازبینی مجدد قرار گرفت

یافته ها:

با بررسی داده های موجود در حوزه های مختلف 1 عامل زیربنایی )عوامل اولیه(، عوامل کلی )عوامل مرتبه دوم(، عوامل اصلی )عوامل

مرتبه سوم( به دست آمد 1 عامل زیربنایی شامل: ماهیت، درمانگر، مراجع، ارزیابی، ارزشیابی، تشخیص، مداخله و پیش بینی می باشند

از عمده ترین عوامل کلی بدست آمده می توان به: فرضیه مهار و فعال، برنامه های درمانی تا ب آور، پاداش، اعتماد و بینش و نیمرخ رشد

درمانگری، توالی 1 نسل درمانگری، چارچوب جامع ارزیابی، 1 گروه ارایه خدمات، 1 زیر گروه، مدل خانه وارونه، دستورالعمل

آمادگی مراجع، فعالیت بالینی مبتنی بر منطق سه وجهی، تشخیص 1 درجه ای، فرآیند پیش بینی سه حالتی، مدل پیش آگهی 9 سطحی

اشاره کرد چند عامل اصلی نیز، هریک از عوامل کلی را تحت پوشش قرار می دهند

نتیجه گیری:

راهنمای بالینی هشت بهشت – ویرایش چهارم، به دلیل ظرفیت های بالقوه ای علمی از لحاظ جامعیت، دقت، ایجاز، اعتبار تجربی و

ارزش اکتشافی که دارد می تواند به عنوان راهنمایی جامع، به منظور ارائه فعالیت بالینی مؤثر در اختلال لکنت مورد استفاده قرار گیرد

واژه های کلیدی: راهنمای بالینی، لکنت، راهنمای بالینی هشت بهشت


behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
siavashataee.com
goftardarmani.com
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts