ی میان نمرات کلی شاخص معلولیت صوتی و امید به زندگی و شادکامی در معلمان مدارس استثنائی ¬ بررسی رابطه شهر اهواز|گفتار توان گستر چهارراه طالقانی

ی میان نمرات کلی شاخص معلولیت صوتی و امید به زندگی و شادکامی در معلمان مدارس استثنائی ¬ بررسی رابطه شهر اهواز|گفتار توان گستر چهارراه طالقانی

 

 

روشها: این مطالعهی تحلیلی به صورت مقطعی انجام گرفت جامعهی پژوهش معلمان مدارس استثنائی شهراهواز

در سال 3329 بودند که از میان آنها 03 نفر) 32 زن و 9 مرد( به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند میانگین

1 بود تمامی شرکتکنندگان پرسشنامههای امید به زندگی، شادکامی آکسفورد و / 31 و انحراف معیار 99 / سنی 40

VHI را تکمیل کردند به علت توزیع غیرنرمال دادهها، نمرات با استفاده ازآزمون اسپییرمن با هم مقایسه شدند

یافتهها: نتایج نشان داد که میان نمرات کلی مقیاس VHI =-4/ با شادکامی ) 46 r ) =-4/ و امید به زندگی ) 33 r )

= همبستگی منفی وجود دارد اما این روابط معنی دار نیستند) 4061 p =4/31 ، p )

نتایج: طبق نتایج مطالعهی حاضر ارتباط معناداری میان نمرات کلی VHI و امید به زندگی و شادکامی در معلمان

مدارس استثنائی وجود ندارد این امر ممکن است به دلیل پایین بودن تعداد نمونهها و شامل کردن هر دوی افراد

دارای امتیازات زیر و بالای نقطهی برش در پرسشنامه ی VHI باشد

کلید واژهها

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts