دوزبانگی متوالی و آسیب زبانی:نسخه فارسی پرسشنامه گزارش والدین ALDeQ|گفتار توان گستر باغستان

دوزبانگی متوالی و آسیب زبانی:نسخه فارسی پرسشنامه گزارش والدین ALDeQ|گفتار توان گستر باغستان

 

مقدمه:تشخیص و ارزیابی آسیب زبانی در کودک دو زبانه توسط آسیب شناس گفتار و زبان که با زبان اول

کودک آشنا نیست، مسئله چالش برانگیزی است که باید مورد توجه قرار گیرد تا کودک با آسیب زبان به طور

واقعی تشخیص داده شود هدف مطالعه حاضر بررسی ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه گزارش

والدین آلبرتا در کودکان دوزبانه ترک-فارس 1 تا 9 ساله با و بدون آسیب زبانی می باشد

روش: مطالعه حاضر مطالعه ای مقطعی می باشد روش نمونه گیری آزمودنی ها به شیوه در دسترس بود حجم

نمونه گروه بدون آسیب زبانی 314 کودک و گروه با آسیب زبانی 99 کودک بود تشخیص اولیه کودک دوزبانه

مشکوک به آسیب زبانی توسط آسیب شناس گفتار و زبان دوزبانه صورت گرفت پس از بررسی روایی صوری و

محتوایی نسخه فارسی پرسشنامه گزارش والدین به روش مصاحبه با والدین)مادر( تکمیل می شد و در نهایت روایی

افتراقی و دقت تشخیصی آن تعیین شد

یافته ها: آزمون T وتحلیل خطی تفاوت ) linear discriminant analysis ( حاکی از توان تمیز ابزار

پرسشنامه کودکان دوزبانه بدون آسیب زبانی از کودکان دوزبانه با آسیب زبانی می باشد

L = 31, c9 0, (N = 399) = 390131,

نتیجه گیری: نتایج به دست آمده نشان دهنده حساسیت (2010%) و ویژگی (1211%) مناسب و قابل اعتماد بودن

پرسشنامه در تشخیص آسیب زبانی در کودکان دوزبانه مشکوک به آسیب زبانی برای پزشکان و آسیب شناسان

گفتار و زبان است

کلید واژه ها:تشخیص آسیب زبان ،کودک دوزبانه،پرسشنامه گزارش والدین

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts