درمان های مبتنی بر شواهد (EBP) برای توانبخشی بلع نوزادان نارس در NICU — مقاله مروری نظام مند|گفتار توان گستر میدان شهدا

درمان های مبتنی بر شواهد (EBP) برای توانبخشی بلع نوزادان نارس در NICU — مقاله مروری نظام مند|گفتار توان گستر میدان شهدا

 

0هفته است گاه بنابر دلایلی نظیر سبک زندگی مادر و استرس های ناشی از آن ، دوره بارداری مقدمه: میانگین دور هی بارداری انسان زمانی حدود 4

3هفته که سبب اطلاق شدن لفظ نارس) کمتر از حد طبیعی میگردد ،زمانی کمتر از 9 prematurity ( به نوزادان میشود از آنجا که یکی از مه مترین

مشکلات این نوزادان، نقایص در بلع و تغذیه با شیر مادر است ،توانبخشی بلع آنها توجه بیشتری را به خود میطلبدیکی از افراد موثر در توانبخشی این

نارسایی ها آسیب شناس گفتار و زبان و بلع استدر این پژوهش به بررسی رویکر دهای مبتنی بر شواهد که توسط آسیب شناس گفتار و زبان به نوزادان نارس

و همچنین خانواد ههایشان)مراقب کودک( داده میشود،خواهیم پرداخت

روش تحقیق: در این مطالعه مروری، تمامی مقالات انگلیسی زبان منتشر شده در پایگا ههای اطلاعاتی – pubmed science direct – proquest –

google scholar و ASHA تا قبل از نوامبر 9431 برای یافتن مقالات مرتبط با feeding AND speechtherapy – NICU و evidence based practice مورد جستجو قرار گرفتند در نتیجه این جستجو تعداد 33 مقاله یافت شدند ،که پس از مطالعه دقیق چکیده آنها، 0 مقاله که با اهداف

مطالعه حاضر انطباق کامل داشتند، برای نگارش پژوهش حاضر مورد استفاده قرا رگرفتند

یافتهها : درما نهای شواه دمحور تاثیر چندجانبه و کارایی بالایی در پروسه درمانی نوزاد نارس دارندبطوریکه با اعمال این شواهد در

پروتک لدرمانی؛شاهد افزایش کیفیت نتیج هی حاصله هستیماز جمله این اثرات مثبت میتوان به تسهیل جلسات پیگیری،تعام لکودک و والد،افزایش

یکپارچگی حسی و ارتقای چن دبعدی مهارت های ادراکی؛انتقال سریعتر از لول هتغذیه به تغذی هدهانی و اشاره نمود

نتیجهگیری: وجود آسیب شناس گفتار و زبان کارآزموده و خبره در تی مدرمانی مبتنی بر شواهد نوزا دنارس،کیفیت نتیج هی حاصله را افزایش

میدهدبنابراین ارتقای سطح علمی و دانش آسیب شناس گفتار و زبان به کمک مطالعه پژوهش ها و گزارشات بالینی انجام شده در سا لهای اخیر،بهترین

راهکار ممکن است که باید در راس پروتک لهای آموزشی قرار بگیرداین گزارشات بالینی همان مستنداتی هستند که آسیب شناس گفتار و زبان در

درما نهای مبتنی بر شواهد به آنها استناد میکند

کلمات کلیدی : درمان های مبتنی بر شواهد، بلع، نوزاد نارس،

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts