بررسی وراثت پذیری اختلالات خواندن و نوشتن در کودکان|گفتار توان گستر گلشهر

بررسی وراثت پذیری اختلالات خواندن و نوشتن در کودکان|گفتار توان گستر گلشهر

 

31 درصد شیوع دارد – اختلال یادگیری حالتی ست که فرد در دریافت و پردازش اطلاعات بطور موثری دچار مشکل است که 1

دیسلکسی شایع ترین اختلال یادگیری ست که تقریبا 14 درصد کودکان ناتوان در یادگیری در خواندن مشکل دارند

دیسلکسی با ایجاد مشکلاتی از جمله عدم پیشرفت تحصیلی، مشکلات رفتاری و روانی میتواند هزینه های زیادی بر خانواده ،

آموزش و پرورش و سیستم بهداشت و درمان تحمیل کند، با توجه به اینکه درمان این اختلالات نیازمند صرف هزینه و زمان

زیادی میباشد اطلاع از عوامل ایجاد این اختلال در پیشگیری از بروز آنها نقش اساسی دارد با توجه به اینکه برخی از والدین

کودکان دیسلکسیک وجود اختلالات خواندن و نوشتن را در تاریخچه ی رشدی خود گزارش کردند، اخیرا بررسی جنبه های

وراثتی اختلالات خواندن و نوشتن مورد توجه قرار گرفته و از این رو این مطالعه با هدف بررسی وراثت پذیری دیسلکسی انجام

شده است

روش بررسی:

این مطالعه بصورت مروری سیستماتیک انجام شد که مقالات مرتبط با کلید واژه های Dyslexia,riskfactors و Genetic در

موتور جستجوی SID,PubMed و Magiran جمع آوری شد

یافته ها:

3 و 31 در فرآیند خواندن درگیر هستند، و ریسک ژنتیکی مرتبط با کروموزوم 6 برای ، مطالعات نشان میدهد که کروموزوم های 3،9

دیسلکسی و ADHD وجود دارد که نشان دهنده ی همبودی ژنتیکی این دو اختلال است برخی مطالعات هم رویدادی اختلالات

خواندن و زبانی زا در دختران و پسران دارای کروموزوم X اضافه اثبات کرده اند

نتیجه گیری:

با توجه به مطالعات مختلف در حوزه ی وراثت پذیری و تعیین کروموزوم هایی که در بروز این اختلالات نقش دارند ، آگاهی

بخشی بیشتر درمورد اثر ژنتیکی دیسلکسی به خانواده هایی که سابقه ی این نوع اختلالات را دارند، که فرزندان آنها از سنین کم

مورد ارزیابی قرار گیرند تا از بروز این اختلالات در سنین مدرسه جلوگیری شود امری ضروری میباشید

کلیدواژه ها: اختلالات خواندن، وراثت پذیری، ریسک فاکتور

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts