بررسی شاخص معلولیت صوتی و کیفیت زندگی مرتبط با صوت در افراد مصرف کننده دخانیات|گفتار توان گستر ماهدشت

بررسی شاخص معلولیت صوتی و کیفیت زندگی مرتبط با صوت در افراد مصرف کننده دخانیات|گفتار توان گستر ماهدشت

 

مقدمه: صوت انسان یکی از مهمترین عوامل برقراری ارتباط می باشد که آسیب به آن به هر نحو پیامدهایی در ارتباطات فرد و کیفیتت

زندگی وی خواهد داشت از میان اختلالات ارتباطی ، اختلالات صوت یکی از بزرگترین اختلالات بوده کته ایتن مهتم در گروههتای

خاصی نظیر کاربران حرفه ای صوت و افرادی که به نوعی مراقبتهای صوتی کمتری دارند، برجسته تر استت  یکتی از عوامتل مضتر در

بهداشت صوتی استفاده از دخانیات می باشد لذا مصرف کنندگان این مواد در معرض ابتتلا بته آستیبهای صتوتی و بته دنبتال آن تغییتر

کیفیت زندگی مرتبط با صوت خواهند بود هدف از پژوهش حاضر بررسی شاخص معلولیت صوتی و کیفیت زندگی مرتبط با صتوت

در افراد مصرف کننده دخانیات می باشد

روش: این مطالعه ی مشاهده ای، بر روی 42 شرکت کننده و به صورت غیرتصادفی و در دسترس می باشد به نحوی که از بزرگسالانی

با حداقل 2 سال سابقه ی مصرف مواد دخانی نظیر سیگار، قلیان و… پس از توضیح درباره ی پژوهش و تکمیل فرمها، درخواست شد

تا فرمهای VHI و VRQOL را تکمیل کنند پس از آن برای دستتیابی بته هتدف پتژ وهتش داده هتای بدستت آمتده و ارد نترم افتزار

SPSS30 شده و شاخص های مرکزی و پراکندگی برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمد

یافته ها: میانگین و انحراف معیار نمره ی کلی و سه زیر آزمون در گروه با سابقه ی کمتر از 1 سال مصرف دخانیتات و بیشتتر از آن بته

دست آمد) p<3232 ( همچنین رابطه ی معنا داری میان دو گروه با نمره ی کلتی VRQOL وجتود داشتت ) p<3232 ( لتذا ارتبتاط

مستقیمی بین سابقه ی مصرف دخانیات و نمرات VHI و VRQOL به دست آمد

نتیجه گیری: در سالهای اولیه استفاده از مواد دخانی،آسیب صوتی،کمتر زندگی فرد را تحت تاثیر قرار می دهد اما با ادامه ی این رونتد

نقایص صوتی وجه ی آشکارتری را بروز داده و می توانند تاثیرات مخرب تری بر کیفیت زندگی فرد ایجاد کننتد لتذا آگتاهی از ایتن

آسیب ها میتواند دور نمای واضح تری از اثرات سو مصرف دخانیات را برای افراد مصرف کننده به ویژه افرادی که سابقه ی کمتری از

مصرف دخانیات را دارند را آشکار کند

کلید واژه: آسیب صوتی- کیفیت زندگی- دخانیات- اختلالات ارتباطی


behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts