بررسی تاثیر نقایص شناختی در مهارت های کلامی افراد مبتلا به اسکیزوفرنی|گفتار توان گستر کرج

بررسی تاثیر نقایص شناختی در مهارت های کلامی افراد مبتلا به اسکیزوفرنی|گفتار توان گستر کرج

 

مقدمه:اسکیزوفرنی اختلالی شناختیارتباطی محسوب میشودیکی از مهمترین مهارتهای ارتباطی فرد،مهارتکاربردشناسی

استکاربردشناسی به معنای مهارت استفاده از دانش زبانی در بافت ارتباطی استنتایجمطالعاتگذشته ضعف مهارتهایکاربردشناسی را در

افراد مبتلا به اسکیزوفرنیگزارشکردهاندیکی ازعللتبیینکننده نقص درمهارتهایکاربردشناسی در این افراد،نقص در جنبههای شناختی می

باشدمطالعات بسیارینقص درتئوری ذهن و پردازش اطلاعات درافراد اسکیزوفرن راگزارشکردهاندضرورت این تحقیق به علتتاثیر زیاد نقایص

شناختی در سطوحکاربردشناسی،شیوع بالای این اختلال،اهمیتکاربردشناسی در ارتباطوازطرفی نبودتحقیقاتکافی در این حوزه میباشدهدف

مطالعه ما بررسیتاثیر نقایص شناختی درجنبهکلامی بهعنوان یکی از شاخصههای مهارتکاربردشناسی درافراد مبتلا به اسکیزوفرنی است

روشبررسی:پژوهش حاضرمطالعهای مقطعی وتوصیفی-تحلیلی استجامعه مورد پژوهش 09 فرد مبتلا بهاسکیزوفرنی در بازه سنی 31 تا 64 سال

بودند وگروهکنترل افراد سالم همتایگروه دارای اختلال به لحاظسن،جنس،میزان تحصیلات بودندمعیار ورود به مطالعه شامل تشخیص بیماری

اسکیزوفرنیتوسطروانپزشک،نداشتنمشکلات و بیماریهای جانبی نظیرضربهبهسر و سابقه ابتلا به بیماریهای پیشرونده،نداشتنمشکلاتی نظیر

سومصرف مواد ومعیارهای خروج شامل عدم همکاری بیمار بودجهت ارزیابیمهارتکاربردشناسی چکلیستی باعنوان پروفایلکاربردشناسی

بزرگسالان (adult pragmatic profile(APP)) استفاده شدکه رواییوپایاییآن مورد تایید قرارگرفته بوددرآنالیزآماری ازآمارتوصیفی

شامل تعیین میانگینوانحراف معیار متغیرها و نیزآمارتحلیلی شامل مقایسه متغیرهای مورد بررسی با استفاده ازآزمون ANOVA بررسیشدندسطح

معناداری برابر 4041 P< درنظرگرفته شد

یافتهها:آنالیزآماری یافتههای ما تفاوت معنادار حوزهکلامی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی درمقایسه = باگروهکنترل) 4043 P ) را نشان دادند

نتیجهگیری:دراین مطالعه مشاهدهکردیمکه نقایص شناختی در افراد مبتلا به اسکیزوفرنی میتواند ازعللضعف در مهارتهایکاربردشناسی

باشدنقص در تئوریذهن و پردازش اطلاعات دو نوع از نقایص شناختیاین افراد هستندنقص درتئوریذهن باعث عدمتوانایی پیشبینی رفتار

دیگران و اشتراکگذاری تجارب و نقص در پردازش اطلاعات باعثگفتاری غیرمرتبط با بافت میشود و در نتیجه نمیتوانند ارتباط موثری

برقرارکنندنقایص شناختی و رابطه مستقیم و هبستگی بالای آنها با نقص در مهارتهایکاربردشناسی در متونتخصصی و منابع بسیاری ذکر شده

استکه میتواند نتایج بدست آمده از مطالعه ما را به خوبی تبیینکننداینمطالعه لزوم اجرای برنامههای شناختی و برنامههایکاربردشناسی برای

افراد مبتلا به اسکیزوفرنی جهتجلوگیری ازعودآسیبها و افزایش مهارتهای ارتباطی جهتکاهش وابستگی در فعالیتهای روزمره را به

درمانگران پیشنهاد میکند

کلیدواژهها:کاربردشناسی،شناخت،اسکیزوفرنی،ارتباطکلامی

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts