بررسی ارتباط حداکثر زمان آواسازی و زمان آواسازی عادتی با ویژگی های آکوستیک صوتی|گفتار توان گستر محمدشهر

بررسی ارتباط حداکثر زمان آواسازی و زمان آواسازی عادتی با ویژگی های آکوستیک صوتی|گفتار توان گستر محمدشهر

 

مقدمه: به منظور تولید صدایی با کیفیت، گوینده می بایست از کفایت تنفسی متناسبی برخوردار باشد حداکثر زمان آواسازی ) MPT ( تستی ستاده

برای کارآمدی گلوتال است که با یک دم عمیق و به دنبال آن کشش یک واکه با بلندی و فرکانس عادتی فرد صورت میگیرد عتلاوه بتر MPT ،

زمان آواسازی عادتی یا روتین) RPT ( نیز در افراد مختلف متفاوت است گاهی گوینده با وجود حجم هوایی متناسب، در گرفتن دم های سطحی و

سریع تنفسی به ویژه حین گفتار، با کفایت عمل نکرده و به دنبال آن کمبود تنفس و تحمیل فشار بر حنجره برای اتمام عبارات به دلیل دانش زبتانی

را ایجاد میکند هدف از این مطالعه بررسی دو معیار MPT و RPT و ارتباط آنها با ویژگیهای آکوستیک صوتی در بزرگسالان می باشد

روش: این مطالعه به روش مقطعی با نمونه گیری در دسترس بر روی 13 نفر از بزگسالان صورت گرفته است بترای محاستبه ی MPT از شترکت

کننده خواسته شد تا پس از گرفتن یک دم عمیق در حالت راحت و عادتی از نظر بلندی و زیروبمی صدا، تا جایی که میتواند به کشش واکته ی /a/

بپردازد این آزمون سه مرتبه صورت گرفت و طولانی ترین مدت زمان به عنوان MPT فرد ثبت شد برای محاسبه ی RPT شرایط مشابه MPT بود

با این تفاوت که فرد بدون دم عمیق و با یک دم معمولی به کشش واکه ی /a/ پرداخت در پایان با استفاده از نرم افزار Praat تحلیتل آکوستتیکی

افراد مشخص شد و داده ها با SPSS30 مورد تحلیل قرار گرفتند ابتدا مشخص شد که توزیتع داده هتا بته صتورت نرمتال استت و ستپس آزمتون

همبستگی پیرسون بر روی داده ها صورت گرفت داده های آکوستیکی شامل جیتر، شیمر، فرکانس پایه، نسبت هارمونی به نویز بتا MPT و RPT

که بر حسب ثانیه ثبت شده بودند، دو به دو مقایسه و ارتباط و معنی داری هرکدام مورد بررسی قرار گرفت

یافته ها: بین معیار MPT و RPT رابطه ی مستقیمی وجود دارد) p<32332 ( هتم چنتین میتان RPT و HNR رابطت ه مستتقیم و معنتاداری یافتت

شد) p<3232 ( ارتباط جیتر و شیمر با MPT و RPT معکوس بود اما این رابطه معنتادار نبتود  فرکتانس پایته نیتز رابطته ی معکوستی بتا MPT و

RPT نشان داد که با توجه به جنسیت آزمودنی ها قابل توجیه است لذا در مردان که MPT و RPT بیشتری وجود دارد فرکتانس پایته نستبت بته

خانم ها کمتر است

نتیجه گیری: با توجه به اینکه شاخص RPT رابطه ی مستقیمی با نسبت هارمونی به نویز دارند لذا به منظور بهبود کیفیت صوتی مراجعان، درمانگران

صوت میتوانند علاوه بر بهبود الگو ، حجم تنفسی و هماهنگی گفتار و تنفس، دم کارآمد، سریع و متناسب حین گفتار را نیز مدنظر قترار دهنتد  هتم

چنین این بررسی ها با حجم نمونه ی بیشتر به سایر پژوهشگران در زمینه صوت پیشنهاد می شود

کلید واژه: MPT – RPT – ویژگیهای آکوستیک صوتی- آواسازی

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts