آدرس بهترین توان بخشی در کرج:واریس چین صوتی

آدرس بهترین توان بخشی در کرج:واریس چین صوتی واریس های چین صوتی تحت بزرگ نمایی بالا مورد ارزیابی قرار می گیرند و با لمس کردن متناوب می توان فهمید رگ های تغذیه کننده و تخلیه کننده آن کدامند .سپس رگ ها با استفاده از اپی نفرین سرد با غلظت 1:10000منقبض می شوند و آنگاه یک کمپرس از سالین یخ زده در عمق چین صوتی گذاشته می شود تا در برابر کاف لوله تراشه محافظت کند .لیزر دی اکسید کربن مختصر defocusشده و در توان W2-1به کار گرفته می شود. سپس…

Read More

آدرس بهترین توان بخشی در کرج:کیست ها

آدرس بهترین توان بخشی در کرج:کیست ها کیست های چین صوتی به وسیله لارنگوویدئواستروبوسکوپی از ندول ها پولیپ ها افتراق داده می شوند .کیست هایی که لایه سطحی لامینا پروپریا را پر می کنند اغلب به لیگامان صوتی می آویزند و در بیشتر موارد باعث از بین رفتن موج مخاطی بر روی ضایعه می شوند. ضایعات سطحی تر نظیر ندول ها تمایل دارند هنوز یک موج مخاطی محسوس و مرطوب داشته باشند . کیست ها و دیگر ضایعاتی که هنگام لمس حین عمل به آسانی از لیگامان صوتی جدا نمی…

Read More

آدرس بهترین توان بخشی در کرج:ضایعات سطحی چین صوتی

آدرس بهترین توان بخشی در کرج:ضایعات سطحی چین صوتی ندول های چین صوتی که با درمان طبی و گفتار درمانی برطرف نشده اند و پولیپ هایی که سبب ایجاد دیس فونی می شوند را می توان با جراحی برداشت .ضایعات دو طرفه چین های صوتی .نگرانی عمده ای ایجاد می کنند .به طور معمول ضایعه بزرگ تر برداشته می شود با این امید که ضایعه کوچک تر برطرف می شود .با این حال واکنش بر روی چین مقابل می تواند بر مسائل تکنیکی یا تکنیک هیپرفانکشنال دلالت کند .ضایعات دو…

Read More

آدرس بهترین توان بخشی در کرج:درمان جراحی

آدرس بهترین توان بخشی در کرج:درمان جراحی پیش از مداخله جراحی باید امداخلات رفتاری و طبی به حداکثرخود برسند .رعایت بهداشت صدا .پرهیز از استفاده نادرست از صدا و برطرف شدن سو استفاده از صدا باید انجام شود .بیمارانی که نتوانند این کارها را انجام دهند .با مشکلات راجعه ای مواجه می شوند .جراحی در بیمارانی که نمی توانند خود را با توصیه های مربوط به تولید بهداشتی صدا که پاتولوژیست زبان گفتاری و آموزگار صدا آموزش می دهند وفق دهند نسبتا کنتراندیکه است .تمام بیماران یاد می گیرند که…

Read More

آدرس بهترین توان بخشی در کرج:نقش پاتو لوژیست زبان گفتاری وآموزگار صدا

آدرس بهترین توان بخشی در کرج:نقش پاتو لوژیست زبان گفتاری وآموزگار صدا پاتولوژیست زبان گفتاری و آموزگار صدا ضمن کار کردن با بیماران به آ ن ها کمک می کنند خوانندگی و کارآیی صحبت کردن خود را بهبود بخشند سو استفاده از صدا را حذف کنند .استفاده نادرست از صدا را تصحیح کنند و بهداشت صدای خود را رعایت کنند .خواننذگان باید بفهمند که سو استفاده از صدا حین تکلم درتماس نزدیک با صدای خوانندگی است . به آ ن ها یاد داده می شود از کشیدگی گردن پرهیز کنند…

Read More